Jak zbyć ziemię rolną na nowych zasadach?

Znowelizowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2016 roku, zgodnie z przewidywaniami znaczenie zahamowały obrót ziemią rolną. Z danych podawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wynika jednak, że właściciele występują z wnioskami o udzielenie zgody na sprzedaż nieruchomości i takie zgody są przez Prezesa ANR w określonych wypadkach wydawane. Dlatego w poniższym artykule...

Nieruchomości rolne, do których zastosowanie znajdą przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Wejście w życie zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako „ustawa”), które miało miejsce w połowie tego roku było szeroko komentowane. Dyskutowane były przede wszystkim przepisy ograniczające obrót nieruchomościami rolnymi do podmiotów wymienionych w ustawie, przepisy dotyczące pierwokupu nieruchomości rolnych, dotyczące prawa pierwokupu udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnej czy obowiązków nabywcy nieruchomości rolnej.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego a zwrot części opłaty rocznej

Pod względem funkcjonalnym nie ma zasadniczych różnic pomiędzy prawem użytkowania wieczystego i prawem własności. Podobnie jak właściciel, użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób oraz rozporządzać przysługującym mu prawem, zaś granice jego uprawnień wyznaczają ustawy, zasady współżycia społecznego oraz umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. W zamian za tak szeroki wachlarz uprawnień użytkownik wieczysty zobowiązany jest...

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej bez wymaganej decyzji jest kosztowne

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej wymaga zachowania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm. – dalej jako „u.o.g.r.l.”). Ustawa ta określa rodzaje gruntów rolnych, których wyłączenie z produkcji rolnej może odbyć się dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji starosty oraz rodzaje gruntów, w...