Najem okazjonalny – o czym warto pamiętać

Najem okazjonalny to szczególny rodzaj najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, który pozwala na eksmisję lokatora bez konieczności oczekiwania na lokal socjalny, czy też bez konieczności zapewnienia mu pomieszczenia tymczasowego.

Świadectwa energetyczne a odpowiedzialność cywilna

Przewidywana nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – dalej PB przewiduje obowiązek zawierania przez osoby uprawnione do wydawania świadectw energetycznych umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (dalej OC). Analizując potrzebę czy też słuszność zawierania obowiązkowych umów ubezpieczenia OC należy przede wszystkim zwrócić uwagę na uzasadnienie takiego ubezpieczenia. Powyższe należy rozpatrywać dwuaspektowo: z punktu widzenia zlecającego sporządzenie świadectwa...