Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dalej jako „Ustawa”) do października 2011 r. przewidywała możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wyłącznie w stosunku do osób fizycznych, po drugie zaś tylko w zakresie nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, nieruchomości rolnych oraz nieruchomości zabudowanych garażami. Dzięki nowelizacji...

Ustawa deweloperska

Z końcem października b.r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 12 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego potocznie nazywana „ustawą deweloperską” (Dz.U. 2011, Nr 232, poz. 1377). Głównym celem wprowadzenia tej ustawy było zabezpieczenie interesu osób kupujących lokale mieszkalne w przypadku bankructwa dewelopera, ale i uregulowanie praw i obowiązków stron takiej umowy,...

Hipoteka po zmianach

Dnia 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W prasie fachowej i codziennej ukazało się już szereg artykułów na ten temat, warto jednak przypomnieć na czym polegają  zasadnicze zmiany.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady nabycia nieruchomości przez cudzoziemców jest ustawa z 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Akt ten na wskutek przekształceń ustrojowych, zachodzących procesów przygotowujące Polskę do wstąpienia do Unii Europejskiej, był wielokrotnie nowelizowany tak, iż w istocie mamy do czynienia z całkiem nową regulacją, znacznie odbiegającą od jej pierwotnego brzmienia.

Najem okazjonalny – o czym warto pamiętać

Najem okazjonalny to szczególny rodzaj najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, który pozwala na eksmisję lokatora bez konieczności oczekiwania na lokal socjalny, czy też bez konieczności zapewnienia mu pomieszczenia tymczasowego.

Świadectwa energetyczne a odpowiedzialność cywilna

Przewidywana nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – dalej PB przewiduje obowiązek zawierania przez osoby uprawnione do wydawania świadectw energetycznych umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (dalej OC). Analizując potrzebę czy też słuszność zawierania obowiązkowych umów ubezpieczenia OC należy przede wszystkim zwrócić uwagę na uzasadnienie takiego ubezpieczenia. Powyższe należy rozpatrywać dwuaspektowo: z punktu widzenia zlecającego sporządzenie świadectwa...