Zmiany w podatku VAT – odwrotne obciążenie

Z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie weszły zmiany w ustawie o VAT obejmujące m.in. objęcie procedurą odwrotnego obciążenia świadczenie niektórych usług. Procedura ta zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT z dostawcy na nabywcę usługi. Katalog usług został określony w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Procedurą odwrotnego obciążenia zostały objęte usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji...

Konsekwencje interpretacji ogólnej Ministra Finansów

W związku z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 21 października 2016 roku (sygn. PS2.8401.2.2016), przedsiębiorcy coraz częściej zastanawiają się nad konsekwencjami ujednolicenia wykładni prawa podatkowego. Wskazanie przez Ministra Finansów podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku od nieruchomości wykorzystywanej przez spółkę cywilną, z jednej strony daje jednoznaczne wytyczne, a z drugiej – rodzi obawy, co do już opłaconego podatku od nieruchomości.

Wydzielenie spółki a podatek od nieruchomości – odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyraził swój pogląd w zakresie podmiotu uprawnionego i zobowiązanego do rozliczenia podatku od nieruchomości, która wchodzi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przenoszonej ze spółki dzielonej do spółki przejmującej. W odpowiedzi Minister zwrócił uwagę na należny podatek od nieruchomości za okres sprzed dnia wydzielenia. Jego zdaniem podatek od nieruchomości, do którego zapłaty...

Rozliczenie rekompensaty a korekta kosztów uzyskania przychodu

Ostatni kwartał roku to czas weryfikacji kwot wypłaconych rekompensat dla wielu przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego, którzy otrzymują z tytułu świadczonych usług dofinansowanie z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w formie rekompensaty.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Dnia 15 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846), wprowadzająca do polskiego porządku prawnego długo zapowiadaną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Podatek dochodowy od dotacji do mikroinstalacji finansowanych przez gminy ze środków z programu Prosument

Wejście w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii („Ustawa o OZE”) stworzyło w Polsce nowe zasady wspierania energetyki prosumenckiej, czyli wytwarzania energii z OZE na własne potrzeby. Do inwestycji w mikroźródła wytwórcze, zgodnie z intencją ustawodawcy, ma zachęcić gwarancja wyższej niż dotychczas ceny odkupu energii, czy możliwość skorzystania z net-meteringu, tzn. płacenia sprzedawcy zobowiązanemu...

Kiedy należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

Z dniem 1 stycznia 2015 r., wskutek nowelizacji ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), ustawodawca dokonał zmiany treści przepisów dotyczących szeroko rozumianej polityki cen transferowych.