Wypadek przy pracy – czy zawsze odpowiedzialność karna spoczywa na pracodawcy?

Mimo stosunkowo klarownych regulacji, dotyczących ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy, dla wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, wciąż nie do końca jasna jest kwestia – kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w danej spółce. Na kim spoczywa ten obowiązek i jakie konsekwencje, na gruncie prawa karnego, grożą...

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – co czeka członków zarządu i rad nadzorczych w 2015 roku

Dnia 1 stycznia 2015 roku weszła w życie zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która do dotychczasowego katalogu osób fizycznych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom (emerytalnemu i rentowym) włączyła także członków rad nadzorczych. Obowiązek ten dotyczy osób sprawujących swoją funkcję na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz otrzymujących z tego tytułu wynagrodzenie.

Wykorzystywanie własnego sprzętu w celach służbowych

BYOD (bring your own device) to coraz powszechniejsze zjawisko korzystania z własnego sprzętu przez pracowników w miejscu pracy lub sporadycznie poza zakładem pracy (ale dla celów służbowych). Pracownicy do realizacji zadań służbowych coraz częściej wykorzystują swój własny sprzęt z uwagi na wygodę i komfort jego użytkowania.

Oskładkowanie umowy zlecenia

W czwartek 23 października 2014 roku Sejm przyjął nowelizację do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. ustawy systemowej), na mocy której zmienią się zasady dotyczące m.in. obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia.

Zakaz konkurencji w umowach współpracy pomiędzy przedsiębiorcami

Podjęcie przez przedsiębiorcę współpracy z innym przedsiębiorcą wiąże się często z udostępnieniem własnych kontaktów handlowych, bazy klientów czy innych informacji istotnych dla prowadzonej działalności. Informacje te zwykle same w sobie posiadają niewymierną wartość dla przedsiębiorcy,który je udostępnia, z tego też względu współpracujące ze sobą podmioty coraz częściej starają się je zabezpieczyć.

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia sposobem na ochronę interesów firmy

W obrocie gospodarczym umowy o świadczenie usług, które podlegają przepisom kodeksu cywilnego o umowie zlecenia są zawierane powszechnie. Zleceniobiorcami są zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, w tym także działający jako podwykonawcy. Pełna ochrona interesów zleceniodawcy wymaga wprowadzenia do umowy klauzul, które zabezpieczą go przed skutkami utraty lub nielojalności kluczowych współpracowników. Jak odpowiednio sformułować zakaz konkurencji?

Odmowa odbioru dzieła a termin do zgłaszania wad dzieła w relacjach profesjonalistów (przedsiębiorców)

Przedmiotem umowy o dzieło jest osiągniecie przez wykonawcę (przyjmującego zamówienie) określonego rezultatu – dzieła – w zamian za ustalone wynagrodzenie. Standardowym przykładem dzieła jest w szczególności wykonanie rzeźby, napisanie utworu, naprawienie auta, czy zbudowanie maszyny. Istotą umowy o dzieło – w odróżnieniu od umowy zlecenia – jest więc osiągnięcie określonego rezultatu.

Urlop bezpłatny – obowiązki pracodawcy i pracownika

Urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) powoduje z jednej strony zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia, z drugiej zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłacania pracownikowi stosownego wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2009 r. „urlop bezpłatny jest okresem, w którym, mimo trwania stosunku...