Zakaz konkurencji w umowach współpracy pomiędzy przedsiębiorcami

Podjęcie przez przedsiębiorcę współpracy z innym przedsiębiorcą wiąże się często z udostępnieniem własnych kontaktów handlowych, bazy klientów czy innych informacji istotnych dla prowadzonej działalności. Informacje te zwykle same w sobie posiadają niewymierną wartość dla przedsiębiorcy,który je udostępnia, z tego też względu współpracujące ze sobą podmioty coraz częściej starają się je zabezpieczyć.

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia sposobem na ochronę interesów firmy

W obrocie gospodarczym umowy o świadczenie usług, które podlegają przepisom kodeksu cywilnego o umowie zlecenia są zawierane powszechnie. Zleceniobiorcami są zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, w tym także działający jako podwykonawcy. Pełna ochrona interesów zleceniodawcy wymaga wprowadzenia do umowy klauzul, które zabezpieczą go przed skutkami utraty lub nielojalności kluczowych współpracowników. Jak odpowiednio sformułować zakaz konkurencji?

Odmowa odbioru dzieła a termin do zgłaszania wad dzieła w relacjach profesjonalistów (przedsiębiorców)

Przedmiotem umowy o dzieło jest osiągniecie przez wykonawcę (przyjmującego zamówienie) określonego rezultatu – dzieła – w zamian za ustalone wynagrodzenie. Standardowym przykładem dzieła jest w szczególności wykonanie rzeźby, napisanie utworu, naprawienie auta, czy zbudowanie maszyny. Istotą umowy o dzieło – w odróżnieniu od umowy zlecenia – jest więc osiągnięcie określonego rezultatu.

Urlop bezpłatny – obowiązki pracodawcy i pracownika

Urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) powoduje z jednej strony zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia, z drugiej zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłacania pracownikowi stosownego wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2009 r. „urlop bezpłatny jest okresem, w którym, mimo trwania stosunku...

Elastyczny czas pracy

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszły w życie kolejne zmiany w kodeksie pracy. Nowelizacja od samego początku budziła wiele kontrowersji. Debacie na temat modyfikacji przepisów o czasie pracy towarzyszył z jednej strony wyraźny sprzeciw związków zawodowych oraz niektórych ugrupowań politycznych, których zdaniem, ostatnio wprowadzone rozwiązania mają na celu uderzenie w pracowników, z drugiej zaś pochlebne opinie pracodawców.

Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy

Wypowiedzenie zmieniające dokonuje w umowie zazwyczaj zmian niekorzystnych dla pracownika. Nie ma co prawda na celu rozwiązania stosunku pracy, jednakże zmienia dotychczasowe warunki pracy w przeważającej większości na gorsze, co nie spotyka się z akceptacją pracownika.

Pracownica w ciąży – podstawowe obowiązki pracodawcy

W momencie, gdy pracownica poinformuje pracodawcę o ciąży, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, które mają niejednokrotnie charakter bezwzględny, co oznacza iż nie mogą być uchylone nawet za zgodą pracownicy. Powyższe działanie ustawodawcy ma na celu otoczenie kobiet w ciąży szczególną ochroną, ze względu na ich wyjątkową sytuację, w...

Kominówka wciąż budzi wątpliwości

Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2013 roku, jakie zapadło w sprawie dotyczącej obniżenia wynagrodzenia wiceprezesa spółki, która wskutek zmian struktury właścicielskiej zaczęła podlegać tzw. ustawie kominowej, stało się inspiracją do powstania poniższego artykułu podejmującego próbę odpowiedzi na pytanie: Co zrobić ze stosunkami pracy kadry menadżerskiej w sytuacji, gdy spółka wchodzi w obszar oddziaływania ustawy kominowej, a umowy o pracę...