Ubezpieczenie społeczne pracownika w UE

Po akcesji Polski do Wspólnot Europejskich i związanym z tym przyjęciem acquis communautaire polscy przedsiębiorcy – pracodawcy zyskali nową możliwość do objęcia swoich pracowników obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z pominięciem ZUS w postaci regulacji Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. „w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie” (dalej:...

Wracają wolne dni za święto wypadające w sobotę

W dniu 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis art. 130 § 2 1 kp odbierający pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny od pracy, stwierdzając, że jest on niezgodny z konstytucyjną zasadą równości.

Europejski Menadżer

W globalnej gospodarce, a zwłaszcza w ramach czterech swobód obowiązujących w Unii Europejskiej, przedsiębiorcy wychodzą ze swoim biznesem poza granice swojego kraju, wchodząc w interakcję z pracownikami i systemami prawnymi innych państw.

Nieobecność pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy. Niestawienie się pracownika do pracy jest dopuszczalne jedynie w sytuacji zwolnienia z obowiązku jej świadczenia albo wymaga usprawiedliwienia.

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy jest pojęciem/nazwą potoczną i wiąże się ze zdarzeniami stricte rodzinnymi bądź osobistymi. Ma na celu umożliwienie pracownikowi uczestniczenie w ważnych dla niego wydarzeniach lub umożliwić załatwienie przez niego formalności urzędowych, które pozostają w związku z tymi wydarzeniami. W sytuacji ich zaistnienia i woli pracownika skorzystania z takiego urlopu, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu okolicznościowego i zwolnić go...

Umowy o zakazie konkurencji w stosunkach pracy

O dopuszczalności umów o zakazie konkurencji pomiędzy stronami stosunku pracy, a także o zasadach i warunkach ich zawierania, stanowią przepisy kodeksu pracy (KP), przewidujące dwa rodzaje takich umów: umowy obowiązujące w czasie trwania stosunku pracy, umowy zawierane na okres po rozwiązaniu stosunku pracy. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania zatrudnienia Możliwe jest zawarcie umowy, na mocy której pracownik zobowiąże...

Rekrutacja pracowników w świetle kodeksu pracy

Kodeks pracy reguluje stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikiem jako stronami stosunku pracy. Zawiera jednak również przepisy, które znajdą zastosowanie w procesie rekrutacji pracowników. W pierwszej kolejności przywołać należy art. 22¹ §1 Kodeksu pracy, który przyznaje uprawnienie pracodawcy do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie ujawnienia określonych danych osobowych wymaganych w związku z zatrudnieniem. Zgodnie z tym przepisem pracodawca ma...

Restrukturyzacja pracodawcy?

Firmy, planując tzw. restrukturyzację, często skupiają się na towarzyszących jej kwestiach ekonomicznych, formalno-prawnych czy wizerunkowych, zapominając przy tym o konsekwencjach, jakie restrukturyzacja może mieć w zakresie stosunków pracowniczych. Niniejszy artykuł ma na celu zasygnalizowanie znaczącej kwestii, jaką jest wpływ działań podyktowanych względami ekonomicznymi czy strategicznymi na stosunki pracy istniejące w danej organizacji.

Urlop na żądanie – kiedy i w jakich okolicznościach?

Urlop na żądanie, co godne podkreślenia, przysługuje niezależnie od stażu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy oraz wysokości wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pracownik może z niego jednak skorzystać tylko wtedy, gdy przysługuje mu do wykorzystania urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym. Należy nadto zauważyć, iż stosuje się do niego w pełni przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych, poza kilkoma wyjątkami: pracownik może go wykorzystać...