Zbywanie „udziałów” w spółkach prawa handlowego a zgody korporacyjne

Wspólnicy spółek z różnych powodów decydują się zakończyć swoją partycypację w spółce, licząc na odpowiedni ekwiwalent w postaci ceny za zbywane prawa. W zależności od typu spółki, mogą istnieć jednak istnieć różne obostrzenia w tym zakresie. W spółkach osobowych zasadą jest niezmienność składu osobowego wspólników, z kolei w spółkach kapitałowych za regułę przyjmuje się dowolność zbywania udziałów. Zbywanie udziałów w...

Wybrane metody rozwiązywania konfliktów w spółce

Wraz z upływem czasu i rozwojem spółki, powstać mogą rozbieżności zdań między wspólnikami i spory w szczególności wokół tego, czy spółka należycie realizuje swój cel. Wspólnicy mogą mieć różne wizje co do sposobu prowadzenia spraw spółki, czy też jej rozwoju. Warto wobec tego opracować mechanizmy, które zminimalizują ryzyko wystąpienia sporów oraz metody pozwalające na ich szybkie rozwiązanie. Wspomniane mechanizmy i...

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej za zobowiązania wobec osób trzecich oraz spółki

Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych została ukształtowana według kryterium podmiotowego i przedmiotowego. W pierwszym przypadku kluczowe jest ustalenie, kto jest uprawniony do dochodzenia roszczenia (wierzyciel spółki, czy sama spółka) oraz jaki podmiot ma obowiązek wykonać zobowiązanie (wspólnik jako: osoba fizyczna, osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). W drugim – należy określić źródło kreujące zobowiązanie: stosunek prawny łączący spółkę z...

Przystąpienie wspólnika do spółki osobowej a jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Pomimo generalnej reguły niezmienności grona wspólników w spółkach osobowych, Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) przewiduje kilka przypadków, w których skład ten może ulec zmianie. Przede wszystkim, zgodnie z art. 10 § 1 k.s.h. jeżeli umowa spółki na to pozwala, osoba trzecia może wejść na miejsce dotychczasowego wspólnika w drodze nabycia ogółu jego praw i obowiązków w spółce. Istnieje także możliwość przystąpienia...

Prawa i obowiązki wspólników spółki komandytowej

Wybierając spółkę komandytową jako formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, przyszli wspólnicy kierują się przede wszystkim rozkładem ciężaru odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich. Komplementariusz zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych k.s.h. i art. 22 § 2 w zw. z art. 103 § 1 k.s.h. ponosi taką odpowiedzialność całym swoim majątkiem bez ograniczenia, a odpowiedzialność komandytariusza wedle art. 111...

Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia się przez spółkę z „byłym” wspólnikiem i jakie są zasady spłaty?

Istnieje kilka możliwości odstąpienia od uczestnictwa wspólnika w spółce osobowej. W poniższym artykule przedstawimy, jakie możliwości mają w tym zakresie wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych, ze względu na analogiczny charakter stosowania kluczowych przepisów w tych typach spółek. W pewnych przypadkach „wystąpienie” wspólnika łączy się z rozwiązaniem spółki i ustaniem jej bytu prawnego po przeprowadzeniu likwidacji. Inne, jak  zbycie ogółu...

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej lub komandytowej przez wspólnika

Uczestnictwo w spółce jawnej lub komandytowej jest dobrowolne, tym samym każdemu wspólnikowi przysługuje z mocy ustawy prawo do wypowiedzenia umowy spółki zawartej na czas nieoznaczony poprzez złożenie jednostronnego, prawnokształtującego oświadczenia woli. Należy mieć jednak na uwadze skutki podjętej decyzji. Na „starcie”, jakim był początkowy okres funkcjonowania spółki, prawa i obowiązki przysługujące wspólnikowi kształtowały się bowiem zupełnie inaczej aniżeli na „mecie”,...