Prawa i obowiązki wspólników spółki komandytowej

Wybierając spółkę komandytową jako formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, przyszli wspólnicy kierują się przede wszystkim rozkładem ciężaru odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich. Komplementariusz zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych k.s.h. i art. 22 § 2 w zw. z art. 103 § 1 k.s.h. ponosi taką odpowiedzialność całym swoim majątkiem bez ograniczenia, a odpowiedzialność komandytariusza wedle art. 111...

Zbywanie „udziałów” w spółkach prawa handlowego a zgody korporacyjne

Wspólnicy spółek z różnych powodów decydują się zakończyć swoją partycypację w spółce, licząc na odpowiedni ekwiwalent w postaci ceny za zbywane prawa. W zależności od typu spółki, mogą istnieć jednak istnieć różne obostrzenia w tym zakresie. W spółkach osobowych zasadą jest niezmienność składu osobowego wspólników, z kolei w spółkach kapitałowych za regułę przyjmuje się dowolność zbywania udziałów. Zbywanie udziałów w...

Postępowanie sądowe w sprawie pozbawienia wspólnika prawa do reprezentacji

Przepis art. 30 § 2 k.s.h. przyznaje uprawnienie do wytoczenia powództwa o pozbawienie wspólnika spółki jawnej prawa do reprezentacji tej spółki. Przesłanką uwzględnienia powództwa przez sąd są „ważne powody”. Co istotne, na mocy art. 103 § 1 k.s.h. wskazany przepis ma odpowiednie zastosowanie do spółki komandytowej z uwagi na brak odrębnych regulacji w tytule II dziale III  k.s.h., dotyczącym tejże...

Udział kapitałowy w spółce osobowej  

Na mocy umowy spółki osobowej powstaje spółka, która jest osobnym od wspólnika podmiotem prawa. Pomiędzy spółką i wspólnikiem powstaje jednak specyficzny stosunek prawny, którego wyrazem jest m.in. zobowiązanie wspólnika do wniesienia wkładu za ekwiwalent zasadniczo w postaci udziału kapitałowego w majątku spółki. Obowiązek wniesienia wkładu związany jest m.in. z zapewnieniem spółce pierwotnego majątku na potrzeby prowadzenia przedsiębiorstwa, ochroną interesu wierzycieli...

Uprawnienia korporacyjne wspólników w spółkach osobowych

Uczestnictwo w spółce wiąże się z powstaniem szeregu praw i obowiązków po stronie wspólników. Część z nich ma charakter majątkowy np. prawo do udziału w zyskach i stratach spółki, prawo do odsetek od udziału kapitałowego, czy prawo do udziału w majątku likwidowanej spółki.  Pozostałe prawa i obowiązki mają charakter głównie organizacyjny – i tym właśnie poświęcony jest niniejszy artykuł. Kodeks...

Sądowe dochodzenie roszczenia o wypłatę zysku w spółce jawnej lub komandytowej

Fundamentalnym uprawnieniem wspólników z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej, np. jawnej lub komandytowej, jest majątkowe prawo do zysku, które – jak się w większości przyjmuje – ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie można go wyłączyć w drodze umowy, szczególnie, jeżeli jednocześnie utrzymuje się obowiązek danego wspólnika do uczestniczenia w stratach spółki. Takie postanowienie zgodnie z art. 58 § 3 k.c....

Postępowanie zabezpieczające w sprawie odebrania wspólnikowi prawa do prowadzenia spraw spółki komandytowej

Zgodnie z art. 730 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej można żądać udzielenia zabezpieczenia, przy czym może to nastąpić jeszcze przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Oznacza to m.in., że w pozwie o odebranie wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki komandytowej (która to sprawa jest sprawą cywilną – gospodarczą), a nawet przed jego złożeniem, można domagać się udzielenia zabezpieczenia wspomnianego roszczenia...

Badanie due diligence nie wyklucza powoływania się na błąd przez kupującego akcje w spółce

Możliwość zastosowania przepisów o błędzie w przypadku zawarcia umowy sprzedaży akcji pozostaje nadal źródłem pewnych wątpliwości. Jak wskazuje się w orzecznictwie, prawnie doniosły błąd to mylne wyobrażenie składającego oświadczenie woli o treści tego oświadczenia (pomyłka) lub o takich okolicznościach, jak np. fakty, do których odnosi się to oświadczenie, normy prawne, mające zastosowanie do dokonywanej czynności prawnej albo skutki prawne dokonywanej...

Kto nie złoży sprawozdania finansowego w Sądzie po ostatnich zmianach w KRS

15 marca 2018 r. weszły w życie zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, o których powinien wiedzieć każdy menadżer spółki. Nowe przepisy nakładają na zarządców spółek m.in. dodatkowe obowiązki sprawozdawcze. Jednocześnie zmieniają zasady wykonywania przez nich niektórych dotychczasowych zadań, jak składanie sprawozdań finansowych w sądzie – i to w sposób, który dla spółek z zagranicznym zarządem jest szczególnie problematyczny....