Umowa ze spółką w upadłości

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy nie oznacza zawsze definitywnego zakończenia jego działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe jest bowiem szczególnym sposobem prowadzenia postępowania egzekucyjnego (tzw. egzekucja generalna). Głównym jego celem jest zaspokojenie wierzycieli. Spółka w upadłości na czas postępowania zachowuje osobowość prawną, dochodzi jednak do zmian w zakresie jej reprezentacji. Ostrożny przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że zawarcie umowy z upadłą spółką, aczkolwiek możliwe, może...

Jak przyspieszyć egzekucję długów

Dla osób, które mają doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych oczywistym jest stwierdzenie, że procedury sądowe bywają długotrwałe i skomplikowane. Czasem zdarza się, że nawet pomimo ewidentnie słusznej argumentacji, z przyczyn formalnych nie udaje się uzyskać korzystnego rozstrzygnięcia sądu.

Wielokrotne zawezwanie do próby ugodowej – chęć porozumienia stron czy taktyka procesowa

„W jaki sposób przerwać bieg przedawnienia?” – słysząc takie pytanie z ust klienta większości prawników od razu przychodzi na myśl zawezwanie do próby ugodowej inicjujące pomiędzy spornymi stronami postępowanie pojednawcze. Postępowanie to umożliwia przedsiębiorcy i jego dłużnikowi zawarcie ugody przed sądem bez konieczności wszczynania procesu. W praktyce jednak postępowanie takie rzadko kończy się ugodą, a wierzyciele wykorzystują je przede wszystkim...

Aktywny udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Ze względu na obecny kształt procedury karnej oraz mając na uwadze zmiany w kodeksie postępowania karnego, które wejdą w życie od 1 lipca 2015 roku, aktywny udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym jest istotnym czynnikiem, który korzystnie wpływa na jego pozycję w toku postępowania oraz ostateczny wynik sprawy karnej.

Skarga pauliańska – gdy dłużnik ucieka z majątkiem

Standardowa umowa najczęściej przewiduje, że jedna strona wykona na rzecz drugiej np. jakąś usługę, określone dzieło, czy przeniesie na nią jakieś prawo (świadczenie niepieniężne), w zamian za zapłatę (świadczenie pieniężne). Przy tak określonych obowiązkach stron, oczekujący na zapłatę wierzyciel może domagać się jej wyłącznie od drugiej strony kontraktu. Nielojalny dłużnik, który nie spełnia swojego świadczenia, może starać się ubezskutecznić przyszłą...