Zmiana operatora pocztowego – czy ma jakiekolwiek znaczenie dla tzw. Kowalskiego?

Od kilku tygodni media prześcigają się w przekazywaniu informacji dotyczących przesyłek pocztowych. Zainteresowanie wzbudziła bowiem okoliczność wygrania jesienią przez Polską Grupę Pocztową S.A. (PGP S.A.) przetargu na świadczenie usług pocztowych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego oraz na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, nad którym czuwało Centrum Zakupów dla Sądownictwa funkcjonujące przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Wartość oferty PGP S.A....

Zawezwanie do próby ugodowej jako tania alternatywa rozstrzygania sporów cywilnych

Przepisy regulujące procedurę postępowania cywilnego przed sądami powszechnymi, poza zwykłym postępowaniem cywilnym wiążącym się z wytoczeniem powództwa, umożliwiają wierzycielowi zawezwanie dłużnika do próby ugodowej. Zawezwanie do próby ugodowej niesie za sobą szereg możliwości i korzyści, których odpowiednie wykorzystanie pozwoli obniżyć koszty postępowania, a także zwiększyć jego efektywność.

Zakres zabezpieczenia oraz sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego (hipoteka na nieruchomości)

Hipoteka jest powszechnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Zabezpieczenie hipoteczne opiera się na przedmiocie, na którym wierzytelność jest zabezpieczana – nieruchomości (bądź kilku nieruchomościach w przypadku hipoteki łącznej albo udziale we współwłasności nieruchomości). Oprócz nieruchomości hipoteka może także obciążać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego (wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego) lub wierzytelność...

Miarkowanie opłaty egzekucyjnej

Kontynuując tematykę zainicjowaną w poprzednich numerach biuletynu Radar Prawny, dotyczącą opłat pobieranych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym, w niniejszym artykule skupimy się na instytucji miarkowania tychże opłat.

Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela

Regulacje dotyczące ustalania wysokości opłat egzekucyjnych, zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.) budzą wiele kontrowersji i wątpliwości interpretacyjnych. Dotyczą one zwłaszcza kwestii prawidłowego ustalenia wysokości opłaty egzekucyjnej nakładanej przez komornika na dłużnika, w przypadku umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela. Zgodnie z ustawą (art....

Koszty postępowania egzekucyjnego

W życiu przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzącego szeroko zakrojoną działalność gospodarczą i mającego tym samym do czynienia z wieloma kontrahentami, niejednokrotnie zdarza się szukać rozstrzygnięcia sporu, zaistniałego w toku takiej właśnie działalności, na drodze postępowania sądowego. Jak pokazuje praktyka, a co do dodatkowo wynika także z prowadzonych statystyk, spośród procesów sądowych prowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami, dominują te o zapłatę.

Nakaz zapłaty po europejsku

Europejskie postępowanie nakazowe pozwala na wydanie orzeczenia skutecznego wobec zagranicznego kontrahenta z możliwością prowadzenia postępowania egzekucyjnego w państwie UE bez potrzeby stwierdzenia wykonalności.

Porozumienie z windykatorem szansą dla dłużnika

W pierwszym odczuciu dłużnika windykator pukający do drzwi jest równoznaczny z wejściem sprawy naszego długu na drogę sądową. Rozpoczęcie działań zmierzających do odzyskania należności nie zawsze oznacza skierowania sprawy do sądu. Przeciwnie, wytoczenie powództwa o zapłatę przeciwko dłużnikowi to w zasadzie ostateczność, końcowy krok wierzyciela.