Zakres zabezpieczenia oraz sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego (hipoteka na nieruchomości)

Hipoteka jest powszechnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Zabezpieczenie hipoteczne opiera się na przedmiocie, na którym wierzytelność jest zabezpieczana – nieruchomości (bądź kilku nieruchomościach w przypadku hipoteki łącznej albo udziale we współwłasności nieruchomości). Oprócz nieruchomości hipoteka może także obciążać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego (wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego) lub wierzytelność...

Miarkowanie opłaty egzekucyjnej

Kontynuując tematykę zainicjowaną w poprzednich numerach biuletynu Radar Prawny, dotyczącą opłat pobieranych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym, w niniejszym artykule skupimy się na instytucji miarkowania tychże opłat.

Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela

Regulacje dotyczące ustalania wysokości opłat egzekucyjnych, zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.) budzą wiele kontrowersji i wątpliwości interpretacyjnych. Dotyczą one zwłaszcza kwestii prawidłowego ustalenia wysokości opłaty egzekucyjnej nakładanej przez komornika na dłużnika, w przypadku umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela. Zgodnie z ustawą (art....

Koszty postępowania egzekucyjnego

W życiu przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzącego szeroko zakrojoną działalność gospodarczą i mającego tym samym do czynienia z wieloma kontrahentami, niejednokrotnie zdarza się szukać rozstrzygnięcia sporu, zaistniałego w toku takiej właśnie działalności, na drodze postępowania sądowego. Jak pokazuje praktyka, a co do dodatkowo wynika także z prowadzonych statystyk, spośród procesów sądowych prowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami, dominują te o zapłatę.

Nakaz zapłaty po europejsku

Europejskie postępowanie nakazowe pozwala na wydanie orzeczenia skutecznego wobec zagranicznego kontrahenta z możliwością prowadzenia postępowania egzekucyjnego w państwie UE bez potrzeby stwierdzenia wykonalności.

Porozumienie z windykatorem szansą dla dłużnika

W pierwszym odczuciu dłużnika windykator pukający do drzwi jest równoznaczny z wejściem sprawy naszego długu na drogę sądową. Rozpoczęcie działań zmierzających do odzyskania należności nie zawsze oznacza skierowania sprawy do sądu. Przeciwnie, wytoczenie powództwa o zapłatę przeciwko dłużnikowi to w zasadzie ostateczność, końcowy krok wierzyciela.

Odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych

Z odsetkami przy zobowiązaniach pieniężnych spotykamy się na co dzień. Jakkolwiek wiedza o nich – o ich istnieniu – jest powszechna, to wciąż jednak wiele osób nie zdaje sobie do końca sprawy ze świadczeniem z jakim się styka. Jest to spowodowane tym, iż pod pojęciem odsetek kryje się tak wynagrodzenie za samą możliwość korzystania z pieniędzy wierzyciela (dalej: „odsetki kapitałowe”),...

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej jako: EPU) zostało wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26 poz. 156). W dniu 1 stycznia 2012 r. miną dwa lata od wejścia w życie ww. przepisów.