Sposoby zabezpieczenia roszczeń w sprawach cywilnych

W przypadku wytaczania powództwa cywilnego warto pamiętać o możliwościach, jakie dają nam przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące zabezpieczenia dochodzonego przez nas roszczenia. Możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia dotyczy zarówno roszczeń o charakterze pieniężnym jak i roszczeń pozbawionych takiego charakteru, w  każdej sprawie cywilnej rozstrzyganej przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi. Należy zaznaczyć, że przepisy przewidują również możliwość złożenia takiego...

Pozwy zbiorowe – czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?

W dniu 4 stycznia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wprowadzającą do prawa polskiego novum – tzw. pozwy zbiorowe. Od samego początku prac projekt wspomnianej ustawy budził wielkie kontrowersje, szczególnie wśród organizacji pracodawców.

Podstawy wniesienie apelacji

Postępowanie sądowe nigdy nie jest łatwe. W przeważającej części przypadków przegrana strona uważa wydane orzeczenie za niesprawiedliwe. Dlatego Kodeks postępowania cywilnego zawiera dwa środki odwoławcze od decyzji sądu pierwszej instancji. Są nimi apelacja i zażalenie, a także w określonych przypadkach skarga na orzeczenie referendarza sądowego.