Zmiana ustawy o transporcie drogowym – omówienie najważniejszych elementów noweli z dnia 4 listopada 2016 roku

W dniu 4 listopada 2016 roku Sejm przyjął obszerną nowelizację ustawy o transporcie drogowym (Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym, Dz.U. z 2016 r., poz. 1935). Większość przepisów noweli wchodzi w życie już niebawem, bo w dniu 15 grudnia 2016 roku (m.in. przepisy dotyczące postępowania w sprawie stwierdzania wymogu dobrej reputacji, przepisy dotyczące...

Rozliczenie rekompensaty a korekta kosztów uzyskania przychodu

Ostatni kwartał roku to czas weryfikacji kwot wypłaconych rekompensat dla wielu przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego, którzy otrzymują z tytułu świadczonych usług dofinansowanie z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w formie rekompensaty.

Kogo zmiecie rewolucja w publicznym transporcie zbiorowym

Otoczenie prawne, w jakim prowadzone są regularne przewozy pasażerskie w transporcie drogowym, jest niezwykle dynamiczne. Od pięciu lat spodziewano się, że swoista rewolucja na rynku przewozów drogowych rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2017 r., kiedy to miało wejść w życie szereg przepisów dotyczących m.in. zasad wypłacania przewoźnikom rekompensaty za stosowanie ulg ustawowych.

Czy rekompensatę można traktować jako dotację?

Rekompensata wypłacana operatorom przez organizatorów stanowi kluczowy element finansowania publicznego transportu zbiorowego. Pomimo że instytucja rekompensaty funkcjonuje w publicznym transporcie zbiorowym już od kilku lat, jej charakter i miejsce w polskim systemie prawnym nadal nie zostały jednoznacznie wyjaśnione.

Rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym

Kwalifikacja prawna świadczenia określanego w umowach o świadczenie usług publicznych jako rekompensata nastręcza sporo problemów w praktyce stosowania prawa i prowadzi do wielu nieporozumień. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., nr 5, poz. 13) wymienia następujące sposoby finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej: pobieranie opłat za świadczenie usług transportu pasażerskiego, udostępnianie operatorowi przez organizatora transportu zbiorowego środków...

Ryczałt za nocleg kierowcy w kabinie – niezbędny jest wydatek

Wydana rok temu uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14) jest obecnie podstawą fali powództw, jakie pracownicy transportu międzynarodowego wytaczają w skali całego kraju przeciwko swoim pracodawcom. W ocenie Sądu Najwyższego odpoczynek dobowy kierowcy odbywany w przystosowanej do tego kabinie pojazdu nie jest równoznaczny z zapewnieniem przez pracodawcę noclegu. W konsekwencji uprawnia to kierowców do...

Fotoradary, ale tylko niestacjonarne

Przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137) w praktyce budzą poważne wątpliwości, ostatnio w szczególności w zakresie uprawnień straży miejskiej (gminnej) do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego, w sytuacji gdzie straż ujawni wykroczenie przy użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących przekroczenie prędkości.

Nowy taryfikator punktów karnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Regulacja ta ma wejść w życie już w lutym bieżącego roku.