W dniu 30 listopada 2017 roku Główny Inspektor Transportu Drogowego uruchomił Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Rejestr dostępny jest pod adresem https://kreptd.gitd.gov.pl/. Pomimo, że rejestr już działa, to jednak nie osiągnął on jeszcze pełnej funkcjonalności. Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym przekazywanie danych do KREPTD będzie trwało do 1 marca 2018 roku.

Geneza

Idea utworzenia rejestru zrodziła się w 2009 roku. Wtedy to Parlament Europejski i Rada wydały rozporządzenie nr 1071/2009. W rozporządzeniu wskazano, że w celu zapewnienia konkurencyjności konieczne jest utworzenie we wszystkich krajach członkowskich krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego, które miały stanowić kompletną i aktualną bazę danych dotyczącą przewoźników. Państwa członkowskie zobowiązane były to utworzenia rejestrów do końca grudnia 2012 roku. Niestety polski prawodawca nie utworzył rejestru we wskazanym terminie. Intensyfikacja prac nad utworzeniem rejestru nastąpiła dopiero pod koniec 2016 roku, w momencie kiedy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z przepisów rozporządzenia 1071/2009.

Funkcje rejestru

Rejestr stanowi część europejskiego systemu ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) – Europejskiego Rejestru Przedsiębiorstw Transportu Drogowego. Utworzony został w celu uzyskania kompletnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego. Rejestr ma zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami, które biorą udział w procesie:

  • wydawania i zawieszania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • wydawania, zmiany i cofania licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy,
  • wydawania zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne,
  • wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych.

Rodzaje ewidencji

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego składa się z 3 ewidencji:

  • przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rejestr ten dedykowany jest do gromadzenia m. in. podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców, danych o licencji wspólnotowej;
  • poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1071/2009 – rejestr dedykowany jest do gromadzeniach m. in. podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców, dat naruszeń, dat kontroli w czasie której stwierdzono naruszenie;
  • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1071/2009 – rejestr ten dedykowany jest do gromadzenia m. in. danych osób niezdolnych do kierowania operacjami transportowymi, danych dotyczące certyfikatu kompetencji, zastosowanych środków rehabilitacyjnych.

Rola Generalnego Inspektora Transportu Drogowego

Nad funkcjonowaniem KREPTD czuwa Generalny Inspektor Transportu Drogowego (GITD), który odpowiedzialny jest za prowadzenie rejestru w systemie teleinformatycznym. GITD odpowiada również za prowadzenie krajowego punktu kontaktowego, który ma celu wymianę informacji z innymi państwami członkowskimi.