Finalizacja umowy sprzedaży udziałów lub akcji

Okres, w którym strony dokonują umówionych poprzednio działań, mających na celu zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów lub akcji, w praktyce M&A nazywany jest finalizacją (ang. completion).  Jest o tyle istotny etap sprzedaży, że wraz z jego końcem (w tzw. dniu finalizacji) przenosi się faktyczne i prawne władztwo nad udziałami bądź akcjami. Najpełniejszy obraz czynności, które należy podjąć w celu sfinalizowania transakcji,...

Prawo opcji – czyli klauzule opcyjnie w transakcji zbycia udziałów

Decydując się na zakup pakietu udziałów spółki kapitałowej, nie stanowiącego całości kapitału zakładowego spółki, strony umowy sprzedaży – zarówno kupujący jak i sprzedający – podejmują pewne ryzyko związane z dalszym współfunkcjonowaniem w ramach tego samego podmiotu gospodarczego. Z jednej strony w spółce pojawia się nowy wspólnik, z drugiej strony – dotychczasowi wspólnicy w pewnej części nadal pozostają w spółce. Nie...

Interpretacja postanowień umowy

Po zawarciu umowy w formie pisemnej może okazać się, że strony odmiennie rozumieją poszczególne jej postanowienia. Powyższe wynikać może z kilku okoliczności, przykładowo z użycia w umowie mało precyzyjnych, niejednoznacznych lub zbyt ogólnych sformułowań.

Milczące przyjęcie oferty

W praktyce życia gospodarczego umowy zawierane są na różne sposoby. Niewątpliwie najczęstszym trybem nawiązywania stosunków umownych jest jednak złożenie oferty i jej przyjęcie. Powszechność tej formy wynika z dwóch względów.

Internetowe wzory umów – czy opłaca się z nich korzystać?

Dzięki Internetowi mamy dostęp do informacji, których uzyskanie było wcześniej niezwykle trudne lub wymagało poniesienia poważnych nakładów finansowych. Aktualnie wystarczy wpisać frazę interesującego nas wyrażenia, a przeglądarka wyświetli setki linków do stron internetowych zawierających treści skorelowane z wyszukiwanym przez nas wyrażeniem.

Zadatek a zaliczka

Przy zawieraniu umowy zdarza się, że jedna ze stron świadczy na rzecz drugiej strony określoną sumę pieniężną stanowiącą tylko część głównego zobowiązania wynikającego z kształtowanego stosunku prawnego. Bardzo popularne, szczególnie w stosunkach w których chociażby jedna ze stron jest

Odpowiedzialność biura podróży za usługi turystyczne – wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki

Nadszedł czas wakacji letnich. Wiele osób właśnie teraz decyduje się na urlop wypoczynkowy i wyjazd za granicę organizowany za pośrednictwem biura podróży. Niezależnie od tego, jaki będzie kierunek naszych wakacji, ile przeznaczymy na wyjazd oraz, z jakim biurem podróży zdecydujemy się spędzić nasz urlop, powinniśmy znać zasady odpowiedzialności biura podróży za świadczone usługi turystyczne oraz przysługujące nam jako konsumentom i...

Wybrane aspekty zastrzegania kary umownej

Strony umowy mogą w ramach swobody kontraktowej określać umownie zakres i sposób naprawienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Podstawowym, a zarazem nadzwyczaj chętnie wykorzystywanym przez uczestników stosunku cywilnoprawnego instrumentem prawnym służącym dokonywaniu tego rodzaju umownych ustaleń jest kara umowna uregulowana w art. 483-484 Kodeksu cywilnego.