Interpretacja postanowień umowy

Po zawarciu umowy w formie pisemnej może okazać się, że strony odmiennie rozumieją poszczególne jej postanowienia. Powyższe wynikać może z kilku okoliczności, przykładowo z użycia w umowie mało precyzyjnych, niejednoznacznych lub zbyt ogólnych sformułowań.

Milczące przyjęcie oferty

W praktyce życia gospodarczego umowy zawierane są na różne sposoby. Niewątpliwie najczęstszym trybem nawiązywania stosunków umownych jest jednak złożenie oferty i jej przyjęcie. Powszechność tej formy wynika z dwóch względów.

Internetowe wzory umów – czy opłaca się z nich korzystać?

Dzięki Internetowi mamy dostęp do informacji, których uzyskanie było wcześniej niezwykle trudne lub wymagało poniesienia poważnych nakładów finansowych. Aktualnie wystarczy wpisać frazę interesującego nas wyrażenia, a przeglądarka wyświetli setki linków do stron internetowych zawierających treści skorelowane z wyszukiwanym przez nas wyrażeniem.

Zadatek a zaliczka

Przy zawieraniu umowy zdarza się, że jedna ze stron świadczy na rzecz drugiej strony określoną sumę pieniężną stanowiącą tylko część głównego zobowiązania wynikającego z kształtowanego stosunku prawnego. Bardzo popularne, szczególnie w stosunkach w których chociażby jedna ze stron jest

Wybrane aspekty zastrzegania kary umownej

Strony umowy mogą w ramach swobody kontraktowej określać umownie zakres i sposób naprawienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Podstawowym, a zarazem nadzwyczaj chętnie wykorzystywanym przez uczestników stosunku cywilnoprawnego instrumentem prawnym służącym dokonywaniu tego rodzaju umownych ustaleń jest kara umowna uregulowana w art. 483-484 Kodeksu cywilnego.