Zastrzeżenie opróżnionego miejsca hipotecznego

Przed ostatnią dużą nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece tj. przed 20 lutego 2011 r. w prawie polskim obowiązywała ogólna reguła „posuwania się hipotek naprzód”. Reguła ta oznacza, że w przypadku, gdy dana hipoteka wygasa, hipoteki, które obciążają tę samą nieruchomość z niższym pierwszeństwem automatycznie przesuwają się o jedno miejsce wyżej w hierarchii hipotek na nieruchomości.Zgodnie z powyższą zasadą...

Hipoteka przymusowa sposobem na dłużnika

Uzyskanie tytułu wykonawczego (np. nakazu zapłaty, wyroku, por. niżej) przeciwko dłużnikowi, samo w sobie nie stanowi o możliwości odzyskania długu. Tytuł wykonawczy stwierdza tylko obowiązek dłużnika do spełnienia świadczenia, np. zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Roszczenie o wpis hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym, wprowadzone do polskiego prawa wraz ze zmianą ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 26 czerwca 2009 roku, rozszerza zakres instrumentów prawnych, którymi może posłużyć się wierzyciel zabiegający o zaspokojenie swoich roszczeń. Jakie możliwości, ale i ryzyka stwarza wpis hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne? Jak wiadomo, na jednej nieruchomości, w celu zabezpieczenia różnych wierzytelności, można...

Zakres zabezpieczenia oraz sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego (hipoteka na nieruchomości)

Hipoteka jest powszechnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Zabezpieczenie hipoteczne opiera się na przedmiocie, na którym wierzytelność jest zabezpieczana – nieruchomości (bądź kilku nieruchomościach w przypadku hipoteki łącznej albo udziale we współwłasności nieruchomości). Oprócz nieruchomości hipoteka może także obciążać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego (wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego) lub wierzytelność...

Hipoteka po zmianach

Dnia 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W prasie fachowej i codziennej ukazało się już szereg artykułów na ten temat, warto jednak przypomnieć na czym polegają  zasadnicze zmiany.