Kredyty frankowe – sądzić się czy układać?

Na niespełna trzy miesiące przed końcem 2021 roku nadal nie ma odpowiedzi na sześć pytań, jakie I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w styczniu br. skierowała do całej Izby Cywilnej SN w sprawie kredytów frankowych (pytanie prawne zarejestrowane pod sygn. akt: III CZP 11/21). Odpowiedź SN miałaby fundamentalne znaczenie dla rozstrzygania tysięcy sporów toczących się w Polsce pomiędzy posiadaczami kredytów...

Skutki zajęcia udziałów w postępowaniu egzekucyjnym

W trakcie postępowania egzekucyjnego komornik może postanowić o zajęciu udziałów jakie dłużnik posiada w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokonanie takiej czynności prowadzi do istotnej zmiany praw wierzyciela, dłużnika oraz samej spółki. Świadomość tych zmian może w znacznym stopniu przyczynić się do skuteczniejszej realizacji swoich interesów, których pilnować trzeba często w atmosferze zaognionego konfliktu pomiędzy stronami, które często mają już za...

Koronawirus a bieg terminów procesowych

Epidemia koronawirusa wywołała daleko idące skutki w wielu obszarach życia obywateli, gospodarki i organów państwa. Wpływowi epidemii została także poddana działalność sądów oraz stron postępowań sądowych. W tym zakresie możemy mówić o dwojakim wpływie. Po pierwsze, odwołana została większość rozpraw wyznaczonych przez sądy w okresie od połowy marca do końca maja 2020 roku. W sądach odbywały się w tym czasie...

Tarcza antykryzysowa – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Wszyscy wnikliwie obserwujemy wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na naszą gospodarkę. Wielu z Państwa, podobnie jak my, wyczekiwała na ostateczny kształt zapowiadanej „tarczy antykryzysowej”. Ogłoszone w dniu 31 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

Wpływ koronawirusa na postępowania sądowe

Skutki jakie wywołał koronawirus są niewątpliwie bardzo znaczące i obejmują praktycznie wszystkie sfery życia. Negatywne konsekwencje szczególnie dotyczą życia gospodarczego we wszystkich jego aspektach, a  także funkcjonowania szkolnictwa, administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości. W przypadku tego ostatniego, wpływ ten jest naprawdę istotny i dotyczy dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest faktyczne ograniczenie działalności sądów poprzez odwołanie większości rozpraw wyznaczonych do...

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania na podstawie art. 415 k.c.

W praktyce życia gospodarczego często zdarzają się przypadki, że wierzyciel nie mogąc odzyskać środków pieniężnych od dłużnika decyduje się na skierowanie sprawy do sądu. Po uzyskaniu korzystnego wyroku kieruje sprawę do komornika. W razie ewentualnej bezskuteczności egzekucji z uwagi na brak majątku dłużnika wierzyciel musi pogodzić się z faktem, że nie odzyska już swojej wierzytelności. Może on oczywiście ponawiać egzekucję,...

Walka z zatorami – nowe narzędzia dla wierzycieli i obowiązki dla dłużników 

Transakcje między przedsiębiorcami tworzą swoiste „łańcuchy należności”. Opóźnienie w płatności w jednej należności może niekiedy powodować, że dany wierzyciel, sam będący dłużnikiem w kolejnym „ogniwie” takiego łańcucha, nie dysponuje środkami do uregulowania swoich zobowiązań, przez co spłata zaległości jego kontrahenta również zostaje opóźniona, i tak dalej, aż niewypłacalność rośnie lawinowo i powstaje tzw. zator płatniczy.   Opóźnienia mają różne przyczyny – czasami duże...

Zasada skutecznego pierwszego doręczenia pozwu

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469) wprowadza zmiany m.in. w zakresie zasad doręczania pism procesowych. Szczególnym nowum jest wprowadzenie względnej zasady pewnego doręczenia pierwszego pisma w sprawie – w szczególności pozwu lub wniosku o wszczęcie postępowania. Zasada ta stanowić ma odpowiedź na...

Zwrot kosztów obsługi prawnej przed ubezpieczycielem

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem cywilnym, np. wypadku samochodowego czy pożaru mieszkania, osoba poszkodowana nie zawsze jest w stanie samodzielnie dokonać zgłoszenia powstałej szkody do ubezpieczyciela. Może to wynikać z szeregu okoliczności. Przeszkodą może być brak wiedzy czy doświadczania w prawidłowym wypełnieniu szeregu formularzy i dokumentów wymaganych często przez zakłady ubezpieczeń. Z drugiej strony, w sprawach bardziej skomplikowanych, nawet...

Nowe zasady prowadzenia sporów – nowelizacja kpc. z 4 lipca 2019 r.

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą dotychczasowy kodeks postępowania cywilnego, która wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie dochodzenia swoich praw przed sądami. Część zmian jakie wprowadza ustawa wymaga przemyślenia konsekwencji ewentualnego postępowania procesowego często jeszcze na etapie zawierania umów oraz rozpoczynania współpracy z kontrahentami. Najważniejszymi zmianami z punktu widzenia przedsiębiorców, jakie wprowadza Ustawa są: 1. Brak możliwości wydania wyroku w razie nieodebrania...