Zasada skutecznego pierwszego doręczenia pozwu

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469) wprowadza zmiany m.in. w zakresie zasad doręczania pism procesowych. Szczególnym nowum jest wprowadzenie względnej zasady pewnego doręczenia pierwszego pisma w sprawie – w szczególności pozwu lub wniosku o wszczęcie postępowania. Zasada ta stanowić ma odpowiedź na...

Zwrot kosztów obsługi prawnej przed ubezpieczycielem

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem cywilnym, np. wypadku samochodowego czy pożaru mieszkania, osoba poszkodowana nie zawsze jest w stanie samodzielnie dokonać zgłoszenia powstałej szkody do ubezpieczyciela. Może to wynikać z szeregu okoliczności. Przeszkodą może być brak wiedzy czy doświadczania w prawidłowym wypełnieniu szeregu formularzy i dokumentów wymaganych często przez zakłady ubezpieczeń. Z drugiej strony, w sprawach bardziej skomplikowanych, nawet...

Nowe zasady prowadzenia sporów – nowelizacja kpc. z 4 lipca 2019 r.

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą dotychczasowy kodeks postępowania cywilnego, która wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie dochodzenia swoich praw przed sądami. Część zmian jakie wprowadza ustawa wymaga przemyślenia konsekwencji ewentualnego postępowania procesowego często jeszcze na etapie zawierania umów oraz rozpoczynania współpracy z kontrahentami. Najważniejszymi zmianami z punktu widzenia przedsiębiorców, jakie wprowadza Ustawa są: 1. Brak możliwości wydania wyroku w razie nieodebrania...

Dochodzenie zwrotu podatku VAT doliczonego do opłaty egzekucyjnej

Przez wiele lat w postanowieniu o kosztach postępowania egzekucyjnego komornicy sądowi podwyższali opłatę egzekucyjną o podatek VAT, co na tle art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm., dalej: „u.k.s.e.”) budziło wątpliwości. Ostatecznie, w uchwale 7 sędziów z dnia 27 lipca...

Ewentualny zarzut potrącenia jako sposób obrony przed żądaniem pozwu

Pozwany w postępowaniu sądowym ma kilka sposobów obrony przed żądaniem pozwu. Jednym z nich jest skorzystanie z zarzutu potrącenia. Istota zarzutu potrącenia polega na żądaniu oddalenia powództwa w całości lub w części z powołaniem się na okoliczność, że roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek potrącenia. W praktyce zdarza się, że pozwani nie chcą podnosić zarzutu potrącenia, ponieważ obawiają się, że potwierdzą...

Opłaty za udzielenie informacji komornikowi

Komornik prowadząc egzekucję przeciwko dłużnikowi, działa na podstawie tzw. tytułu wykonawczego. Jest nim najczęściej prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty. Tytuł taki opiewa na określoną kwotę pieniężną, na którą zwykle składa się należność główna wraz z odsetkami, a także przyznane koszty sądowe. Wszystkie te sumy egzekwowane są przez komornika, chyba że wierzyciel we wniosku egzekucyjnym wyraźnie zastrzeże, że wnosi o wyegzekwowanie...

Wyrok wstępny

Wyrok wstępny to stosunkowo rzadko stosowana instytucja procesowa, która – jak się okazuje – może przyczynić się dla szybszego zakończenia postępowania sądowego, obniżenia jego kosztów oraz czasochłonności. W tym kontekście zatem warto nieco bliżej zapoznać się podstawą wydania takiego wyroku oraz innymi zagadnieniami z nim związanymi, może to bowiem okazać się pomocne w praktyce.