Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie lokalizowania instalacji odnawialnych źródeł energii (Instalacje OZE)

24 lipca 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Nowelizacja UPZP), na podstawie której została znowelizowana ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (UPZP). Przepisami Nowelizacji UPZP zostały wprowadzone zmiany w zakresie lokalizowania Instalacji OZE, na podstawie...

Maksymalne ceny energii

Akt prawny: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: „ustawa cenowa”). Kogo dotyczy: Podmiotów będących mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, odbiorców w gospodarstwach domowych, jednostki samorządu terytorialnego, podmiotów świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym, podmioty użyteczności publicznej. Co nowego: Ustawa cenowa...

Obowiązek zainstalowania stacji ładowania dla samochodów elektrycznych przy budynkach niemieszkalnych

Przepisy nowelizacji ustawy o elektromobilności[1], które weszły w życie dnia 24 grudnia 2021 roku, nałożyły na dużych przedsiębiorców nowy obowiązek związany z rozwojem elektromobilności. Budynki niemieszkalne istniejące w dniu 1 stycznia 2025 roku Do dnia 1 stycznia 2025 r. właściciel lub zarządca budynku niemieszkalnego (np. zakładu / fabryki / biurowca), z którym związanych jest więcej niż 20 miejsc postojowych, powinien...

Liberalizacja zasady 10h – czyli wpływ planowanych zmian legislacyjnych na realizację inwestycji w elektrownie wiatrowe

Za sprawą ostatnich, projektowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej jako „ustawa odległościowa”) branżę OZE, w szczególności nastawioną na pozyskiwanie energii z wiatru, czeka niemała rewolucja. Czy planowane zmiany rzeczywiście ułatwią realizację inwestycji i doprowadzą do długo zapowiadanego „uwolnienia” elektrowni wiatrowych. W dalszej części artykułu przyglądamy się projektowanym reformom przepisów. Zapraszamy...

Zamknięte Systemy Dystrybucyjne – szansa dla małych operatorów sieci dystrybucyjnych

Instytucja Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych (ZSD) zaczęła funkcjonować w obrocie prawnym z dniem 3 lipca 2021 r., wraz z wejściem w życie dużej nowelizacji Prawa Energetycznego z dnia 20 maja 2021 r. Zgodnie z wyjaśnieniami prawodawcy w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej – jest to reakcja na pojawiające się głosy o zbyt dużym obciążeniu regulacyjnym małych operatorów sieci dystrybucyjnych. Dotychczas bowiem każdy podmiot...

Od 2022 nowe zasady naliczania opłaty mocowej dla odbiorców energii z grupy taryfowej B

Rosnące ceny energii elektrycznej to jeden z najważniejszych problemów, z jakimi w ostatnich latach musieli się mierzyć przedsiębiorcy. Wśród przyczyn gwałtownych podwyżek wymienia się najczęściej wzrost ceny na rynku hurtowym. Nie można jednak zapominać, że na rachunek za energię elektryczną składa się nie tylko sam koszt zakupu energii elektrycznej, ale także liczne opłaty związane z jej dystrybucją. Wśród nich należy...

Przyłączanie instalacji OZE do sieci dystrybucyjnej

Przyłączenie nowo wybudowanej instalacji do sieci dystrybucyjnej operatora jest kolejnym krokiem – po przygotowaniu planu i wybraniu miejsca pod inwestycję, zmierzającym do umożliwienia produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne lub sprzedaży jej do odbiorców. Wymaga to wzięcia pod uwagę nie tylko przepisów m.in. Prawa energetycznego czy obowiązujących od niedawna kodeksów sieciowych, ale również Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej:...

Wykorzystanie gruntów rolnych w celu budowy instalacji OZE

Tereny rolne to najczęściej duże obszary dobrze nasłonecznionych i niezabudowanych nieruchomości. Z tego względu, bardzo często są wykorzystywane w celu lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności instalacji fotowoltaicznych (dalej: instalacji PV), które cieszą się niesłabnącą popularnością w naszym kraju. Warto jednak pamiętać, że podporządkowanie danej nieruchomości rolnej wyłącznie produkcji energii elektrycznej jest procesem dość złożonym i wymagającym wzięcia pod...

Inwestycja PV a pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dla danej inwestycji jest w polskim prawie regułą, niemniej istnieją od niej liczne wyjątki. Mowa tutaj m.in. o sytuacjach, w których budowa może zostać rozpoczęta na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji publicznej zamiaru przystąpienia...

Inwestycje PV a decyzja o warunkach zabudowy

Przy planowaniu inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej, w pierwszej kolejności, należy zbadać czy przeznaczenie terenu umożliwia realizację takiej inwestycji. Przeznaczenie terenu określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Od jego treści zależy dopuszczalność realizacji każdej inwestycji, w tym także budowy farmy fotowoltaicznej (o planie miejscowym w kontekście inwestycji PV pisaliśmy wcześniej na łamach biuletynu). Co jednak, gdy dla danej lokalizacji gmina...