Nowelizacja ustawy o OZE – zmiany na korzyść przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży OZE oraz konieczności wydłużenia obecnie funkcjonującego systemu wsparcia, Ministerstwo Klimatu przygotowuje kolejną nowelizację ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest jej projekt, znajdujący się aktualnie na etapie konsultacji publicznych. Niebawem powinny zostać opublikowane stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania oraz ustosunkowanie się Ministerstwa Klimatu do złożonych uwag. Poniżej...

Zmiana w zakresie formy składania sprawozdań do URE (przywóz paliw)

Zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (tzw. tarczą antykryzysową 2.0), podmioty zobowiązane do składania sprawozdań o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, o których mowa w art. 43d ust. 1 ustawy prawo energetyczne, tzw. podmioty przywożące, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii...

Zmiana przepisów prawa energetycznego dot. wstrzymań dostaw energii i gazu podczas pandemii koronawirusa

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. w życie weszła ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 11 ww. ustawy, w czasie trwania ogłoszonego stanu epidemii, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie...

Zmiany w przepisach dotyczące przywozu smarów z zagranicy

Od 2016 r. obowiązują dwie formy administracyjnej regulacji przywozu do kraju paliw ciekłych. Działalność ta możliwa jest zasadniczo po uzyskaniu koncesji na obrót paliwami z zagranicą lub po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Wykaz paliw ciekłych, których przywóz wymaga dopełnienia wspomnianych formalności regulowało dotychczas rozporządzenie Ministra Energii z 2016 r. Z dniem 1 grudnia 2019 r. w życie weszło...

Wsparcie dla przedsiębiorstw w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej

Pod koniec czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy prądowej. W jej wyniku, istotnej zmianie uległy mechanizmy ochrony (m.in.) średnich i dużych przedsiębiorców przed podwyżkami cen energii elektrycznej w 2019 roku. Utrzymanie zaniżonych stawek Sytuacja w pierwszym półroczu 2019 roku, wydaje się być relatywnie prosta – wszyscy odbiorcy końcowi, którzy zostali objęci wzrostem cen od lipca 2018 r. uprawnieni są do uzyskania...

Białe certyfikaty ważne tylko do 30 czerwca

Wartość przetargowych świadectw efektywności energetycznej spada z miesiąca na miesiąc. Jeszcze w lutym  2018 r., średnioważona cena na Towarowej Giełdzie Energii (dalej: „TGE”) dla świadectw przetargowych, oznaczonych indeksem PMEF wynosiła 833,50 zł[1].  Rok później kwota ta spadła do niespełna 323 zł  i cały czas maleje[2]. Tendencją spadkową objęte są nie tylko tzw. świadectwa przetargowe ale również roczne świadectwa efektywności energetycznej...

Korzystasz z kart flotowych – sprawdź czy nie potrzebujesz koncesji na obrót paliwami

Wielu przedsiębiorców korzysta w ramach swojej działalności z kart paliwowych (flotowych), które pozwalają na bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach benzynowych. Karty flotowe, które wydają firmy prowadzące stacje paliw oddawane do używania klientom lub kontrahentom mogą być formą sprzedaży paliwa. Taka działalność wymaga w Polsce uzyskania koncesji, a jej brak może się wiązać z dotkliwymi konsekwencjami.

Struktura klastra pod lupą – audyty organizacyjne w klastrach energii

Wytwórcom energii z OZE nie trzeba dziś tłumaczyć, czym są klastry energii. Te lokalne sieci podmiotów współpracujących w zakresie wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE (lub z innych źródeł lub paliw), cieszą się aktualnie dużą popularnością w branży. Wynika to stąd, że klastry są stosunkowo niesformalizowaną platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i technologii między podmiotami z sektora...

Czy autoproducenci podlegać będą obowiązkowej certyfikacji ogólnej?

18 tycznia br. w życie weszła ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 9). Od początku budzi ona wiele emocji. Nowe przepisy wprowadziły bowiem dwutowarowy rynek energii, którego założeniem jest, że część podmiotów oprócz oferowanej energii może wyrazić gotowość dostarczenia mocy do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Działania takie zwiększają bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz możliwości...

Firmy wpisane do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe zapominają o obowiązkach sprawozdawczych

Ustawa z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 1165, zwana dalej: „nowelą”) wprowadziła do porządku prawnego szereg zmian mających na celu zwiększenie przejrzystości rynku paliw ciekłych. Wpłynęły one w istotny sposób nawet na działalność firm, które do tej pory przetwarzały substancje ropopochodne na potrzeby produkcji niezwiązanej stricte z rynkiem paliw....