Akt prawny:
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: „ustawa cenowa”).

Kogo dotyczy:

Podmiotów będących mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, odbiorców w gospodarstwach domowych, jednostki samorządu terytorialnego, podmiotów świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym, podmioty użyteczności publicznej.

Co nowego:

Ustawa cenowa m. in. wyznacza poziom cen maksymalnych w rozliczeniach za energię elektryczną z wybranymi grupami odbiorców, takimi jak mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy albo średni przedsiębiorcy. Ustawa jest szczególnie ważna również dla podmiotów z sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, które świadczą usługi w ogólnym interesie gospodarczym np. świadczą usługi w zakresie wodociągów, kanalizacji, oczyszczania ścieków.

Poniżej przedstawiamy szczegóły ww. ustawy z wyjaśnieniem kto, pod jakimi warunkami oraz za jaki okres może ubiegać się o stosowanie wobec niego w rozliczeniach ze sprzedawcą energii elektrycznej cen maksymalnych.

Ustawa cenowa przewiduje obowiązek stosowania cen maksymalnych w rozliczeniach za sprzedaż energii elektrycznej dla podanych niżej grup odbiorców uprawnionych:
a) gospodarstw domowych – jeśli odbiorcy Ci przekroczą limity zużycia wskazane w ustawie z dnia 7 października 2022 r. zamrażającej ceny energii dla gospodarstw domowych;

b) mikro, małych i średnich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców) oraz rolników – w zakresie w jakim zużywają energię na potrzeby prowadzonej działalności – czyli szeroko pojęte umowy z przedsiębiorcami (B2B), ale z wyłączeniem odbiorców posiadających status dużego przedsiębiorstwa;

c) jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących na rzecz tej jednostki usługi, w tym samorządowego zakładu budżetowego, samorządowej jednostki budżetowej oraz spółek komunalnych, które świadczą usługi w ogólnym interesie gospodarczym, np. wodociągi, kanalizacja, pomoc społeczna, itp.;

d) podmiotów literalnie wymienionych w projekcie ustawy – szeroko rozumiane podmioty użyteczności publicznej, do której należą placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, placówki, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, schroniska, związki zawodowe, itp.

Limity cen energii elektrycznej (tj. cena maksymalna) dla ww. odbiorców uprawnionych wynoszą:

– 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w lit. a powyżej (gospodarstwa domowe),
785 zł/MWh – w przypadku pozostałych odbiorców wskazanych w lit. b-d (w tym przedsiębiorcy).
Cena ta nie zawiera podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Wskazane limity cen mają zastosowanie w następującym okresie:
– dla odbiorców z grupy gospodarstw domowych – od dnia przekroczenia limitów z ustawy z dnia 7 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
dla pozostałych odbiorców – od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ponadto, co istotne – ustawa cenowa ma również wymiar retrospektywny w zakresie, w jakim cenę maksymalną w wysokości 785 zł/MWh stosuje się do rozliczeń z odbiorcami wskazanymi w lit. b-d powyżej (biznes, JST), którzy po dniu 23 lutego 2022 r.:
– zawarli umowę sprzedaży energii elektrycznej,
– dokonali zmiany warunków umowy sprzedaży lub
– których umowy sprzedaży przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na TGE.

W takiej sytuacji – jeśli umowy te (lub zmiany) przewidują cenę wyższą niż 785 zł/MWh, to w okresie od dnia zawarcia takiej umowy do dnia 30 listopada 2022 r. sprzedawca energii zobowiązany jest do stosowania w rozliczaniach z odbiorcą za ww. okres ceny maksymalnej.

Istotnym również pozostaje fakt, że ceny maksymalne mają zastosowanie również w przypadku korzystania przez ww. odbiorców z usług sprzedawcy rezerwowego. Powyższe oznacza, że odbiorcy uprawnieni do skorzystania z cen maksymalnych w ww. okresie, którzy wpadli w tzw. sprzedaż rezerwową, po złożeniu stosownego oświadczenia (o którym mowa poniżej), będą rozliczani wg cen maksymalnych.

Uwaga!

Warunkiem korzystania z ceny maksymalnej względem odbiorców wskazanych w lit. b-d (m. in. względem przedsiębiorców) jest złożenie stosownego oświadczenia przez te podmioty.

Oświadczenie należy złożyć sprzedawcy w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Oświadczenie można złożyć:
a) osobiście w wersji papierowej – opatrzone podpisem własnoręcznym – w siedzibie sprzedawcy energii bądź innych miejscach wykonywania działalności wskazanych przez właściwego sprzedawcę.
b) za pośrednictwem operatora pocztowego – w wersji papierowej opatrzone podpisem własnoręcznym – datę nadania traktuje się jak dzień złożenia oświadczenia;
c) w postaci elektronicznej – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym – składa się sprzedawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oświadczenie można także wysłać za pomocą placówki pocztowej.

Oświadczenie należy złożyć na wzorze przygotowanym i opublikowanym przez Ministra Energii. Jeśli odbiorca nie złoży ww. oświadczenia w terminie do 30 listopada 2022 r., a w terminie późniejszym, odbiorca utraci uprawnienie do stosowania wobec niego ceny maksymalnej do pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym odbiorca złożył oświadczenie.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku spółek, oświadczenie zatem mogą podpisać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych korzystają z ceny maksymalnej bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Aktualnie, jednym z największych kwestii związanych ze stosowaniem ustawy cenowej jest ustalenie czy dany odbiorca spełnia warunki uznania go za odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w ustawie. Jeśli nie wiesz, czy jesteś odbiorcą, któremu przysługuje uprawnienie do skorzystania z limitów ceny energii elektrycznej zachęcamy do kontaktu.

W przypadku jakichkolwiek pytań w ww. kwestii, pozostajemy do Państwa dyspozycji.