Czy brytyjski odpowiednik NFZ naruszył RODO?

W ciągu kilku dni, a dokładnie pomiędzy 25 września a 2 października 2020 r. – Public Health England, czyli agencja wykonawcza brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, „zgubiła” w swoich statystykach niemal 16 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Niepełne dane wysyłane były m.in. do oddziału zajmującego się powiadamianiem osób mających styczność z chorymi na COVID-19 i informowaniem ich o konieczności...

Nowe zasady kontroli przejęć przedsiębiorstw w Tarczy antykryzysowej 4.0

Uchwalony przez Sejm projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „Tarczą antykryzysową 4.0” prawodawca zamierza między innymi wprowadzić zmiany do przepisów dotyczących kontroli inwestycji dotyczących przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla państwa, które obowiązują od 2015 roku. Propozycje objęte nowelizacją znacząco rozszerzają zakres...

Ochrona danych osobowych a prawo do prywatności

Prawo do prywatności – tak potocznie bywają nazywane prawa jednostek wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Jednak prawo do prywatności ma szerszy zakres niż ochrona danych osobowych. Prywatność, jakkolwiek trudno ją precyzyjnie zdefiniować, obejmuje autonomię jednostki, wolność od ingerencji innych podmiotów, szczególnie podmiotów publicznych, w sferę rodzinną, domową, korespondencji, honoru, czci oraz dobrego imienia. Ochrona danych osobowych, sprowadza się...

Koronawirus a bieg terminów procesowych

Epidemia koronawirusa wywołała daleko idące skutki w wielu obszarach życia obywateli, gospodarki i organów państwa. Wpływowi epidemii została także poddana działalność sądów oraz stron postępowań sądowych. W tym zakresie możemy mówić o dwojakim wpływie. Po pierwsze, odwołana została większość rozpraw wyznaczonych przez sądy w okresie od połowy marca do końca maja 2020 roku. W sądach odbywały się w tym czasie...

Czas pracy kierowców w obliczu pandemii

Przestrzeganie czasu pracy kierowców ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w transporcie oraz dla innych uczestników ruchu drogowego. Normy czasu pracy zostały wprowadzone, aby nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia kierowców wskutek długiego prowadzenia pojazdu. W związku z ogólnoświatową pandemią część państw podjęła decyzję o zawieszeniu obowiązywanie części przepisów o czasie pracy kierowców, również Polska podjęła decyzję o stosowaniu odstępstw od obowiązujących...

Czy w trakcie trwania pandemii zarząd spółki akcyjnej zobowiązany jest przeprowadzić dematerializację jej akcji?

Przepisy prawa handlowego w aktualnym brzmieniu nakazują spółkom akcyjnym do 30 czerwca 2020 r. wdrożyć przygotowania do obowiązkowej dematerializacji akcji, czyli – pozbawienia mocy papierowych dokumentów akcji wydanych przez spółkę i wdrożenia przechowywania informacji o akcjonariuszach w dedykowanym, jawnym dla spółki i innych akcjonariuszy, rejestrze cyfrowym, prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Dematerializacja ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2021...

Kryzysowe wsparcie dla przedsiębiorców (przejściowo) niewypłacalnych

Epidemia koronawirusa, oprócz zagrożenia zdrowia, dla wielu przedsiębiorców oznacza niestety również problemy z płynnością finansową. Rosnące zatory płatnicze, przymusowe wstrzymania działania wielu branż czy zmniejszony popyt na usługi mogą być przejściowe, ale wywołana nimi niewypłacalność może na stałe zachwiać finansami przedsiębiorstwa. Polskie przepisy przewidują regulacje ułatwiające wyjście z takich tarapatów poprzez restrukturyzację przedsiębiorstwa lub przeprowadzenie upadłości zakończonej rozliczeniem się dłużnika...

Zmiana w zakresie formy składania sprawozdań do URE (przywóz paliw)

Zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (tzw. tarczą antykryzysową 2.0), podmioty zobowiązane do składania sprawozdań o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, o których mowa w art. 43d ust. 1 ustawy prawo energetyczne, tzw. podmioty przywożące, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii...

Tarcza antykryzysowa 2.0 – kluczowe zmiany

Wielu z nas wciąż tkwi w niepewności z jakim wsparciem spotka się ze strony rządzących. Tarcza antykryzysowa 2.0 stanowi kontynuację działań mających zapobiec negatywnym skutkom oddziaływania COVID-19 na naszą gospodarkę. Nowe rozwiązania mają za zadanie ułatwić firmom przetrwać trudny okres oraz zapewnić im bezpieczny powrót do normalnego funkcjonowania. Nieustannie chcąc wesprzeć Państwa w tym trudnym okresie zgromadziliśmy najistotniejsze kwestie w...

Przejście na podpisy cyfrowe

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i nałożone Rozporządzeniem Rady Ministrów ograniczenia m.in. w zakresie przemieszczania się, warto rozważyć stosowanie – tam gdzie to możliwe w postępowaniach sądowych i administracyjnych, jak i w bieżącej pracy – podpisów cyfrowych w miejsce tradycyjnych. Nie wszystkie bowiem postępowania zostały ustawowo zawieszone, a nawet w tych zawieszonych – dopuszczalne i skuteczne jest podejmowanie przez...