Zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (tzw. tarczą antykryzysową 2.0), podmioty zobowiązane do składania sprawozdań o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, o których mowa w art. 43d ust. 1 ustawy prawo energetyczne, tzw. podmioty przywożące, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą mogły składać przedmiotowe sprawozdania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przepisy obowiązują od 18.04., tak więc już sprawozdanie za marzec może być złożone w formie mailowej.

Powyższa możliwość wnoszenia sprawozdań w formie elektronicznej, nie uchybia czynnościom dokonanym w formie pisemnej. Sprawozdania, które nadal będą składane przez przedsiębiorców w formie papierowej w odpowiednim terminie, będą w pełni skuteczne i pozwolą na wywiązanie się z przedmiotowego obowiązku.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495) ograniczono składanie sprawozdań o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, o których mowa w art. 43d ust. 1 PE wyłącznie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia podmioty przywożące, nie mają obowiązku składania odrębnych sprawozdań do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, Ministra Finansów czy Ministra Energii, składając przy tym sprawozdanie wyłącznie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji – pozostajemy do dyspozycji.