24 lipca 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Nowelizacja UPZP), na podstawie której została znowelizowana ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (UPZP).

Przepisami Nowelizacji UPZP zostały wprowadzone zmiany w zakresie lokalizowania Instalacji OZE, na podstawie których:

  • lokalizacja wolnostojących Instalacji OZE o dużej mocy możliwa będzie wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MZPZ), za wyjątkiem instalacji o mocy nieprzekraczającej 150 kW wykorzystywanych na cele autoprodukcji,
  • dopuszczalna będzie lokalizacja na budynkach Instalacji OZE o dowolnej mocy,
  • wprowadzono narzędzia i procedury mające na celu usprawnienie i przyspieszenie uchwalenia lub zmiany MPZP umożliwiającego lokalizację OZE, takie jak: postępowanie uproszczone, zintegrowany plan inwestycyjny.

Nowelizacja UPZP w zakresie znajdującym zastosowanie do lokalizowania Inwestycji OZE wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, co powinno nastąpić najpóźniej dnia 24 sierpnia 2023 roku.

Informacje z rozwinięciem wprowadzonych Nowelizacją UPZP rozwiązań w zakresie lokalizowania Instalacji OZE znajdą Państwo w przygotowanym przez nas alercie prawnym: (link do alertu).