Nowelizacja KSH

Dnia 13 października 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja KSH[1] („Nowelizacja”), której podstawowym celem jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego regulacji w zakresie prawa holdingowego i wyposażenie Rad Nadzorczych („RN”) w narzędzia umożliwiające bardziej efektywną realizację zadań. Poniżej zwracamy Państwa uwagę na główne aspekty Nowelizacji.  Grupy spółek Nowelizacja wprowadza możliwość formalnego tworzenia grup spółek, jako kwalifikowanego stosunku dominacji-zależności. Grupą spółek...

Ostrzeżenie w KRS jako narzędzie w sporze wspólników

Ostrzeżenia są najczęściej kojarzone z księgami wieczystymi, gdzie ujawnia się na przykład informacje o ustanowionym przez sąd zakazie zbywania nieruchomości czy o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w KW z rzeczywistym stanem prawnym. Niedoceniana jest natomiast rola ostrzeżeń w innych publicznych rejestrach, w tym rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Powodem może być brak wyraźnej podstawy prawnej dla takich wpisów.

Zmiany w kodeksie spółek handlowych w 2022 r.

4 kwietnia 2022 r. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja – której większość przepisów wejdzie w życie z upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. od 12 kwietnia 2022 r.) dotyczy przede wszystkim wprowadzenia do prawa polskiego tzw. prawa holdingowego, zwanego także koncernowym, to jest przepisów regulujących funkcjonowanie grup spółek....

Wstrzymanie skuteczności zaskarżonej uchwały jako ratunek w sporze wspólników

Uchwały zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia spółki – nawet te sprzeczne z prawem – pozostają w mocy tak długo, aż nie zostaną wyeliminowane z obrotu prawnego na podstawie prawomocnego wyroku sądu (uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13). Ten, kto chce bronić spółkę przed skutkami wadliwej uchwały (np. członek zarządu lub wspólnik/akcjonariusz sprzeciwiający się uchwale),...

Łączenie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych („KSH”), połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) bądź przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki)...

Skutki zajęcia udziałów w postępowaniu egzekucyjnym

W trakcie postępowania egzekucyjnego komornik może postanowić o zajęciu udziałów jakie dłużnik posiada w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokonanie takiej czynności prowadzi do istotnej zmiany praw wierzyciela, dłużnika oraz samej spółki. Świadomość tych zmian może w znacznym stopniu przyczynić się do skuteczniejszej realizacji swoich interesów, których pilnować trzeba często w atmosferze zaognionego konfliktu pomiędzy stronami, które często mają już za...

Spółka komandytowa może niedługo stać się płatnikiem CIT

Co w praktyce oznacza to dla jej wspólników? Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej w ostatnich latach mocno zyskiwało na popularności wśród polskich przedsiębiorców. Tendencja ta daje się szczególnie zaobserwować od roku 2014, kiedy podatkiem dochodowym od osób prawnych objęte zostały spółki komandytowo-akcyjne. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej zawdzięcza swój sukces zasadniczo bezkompromisowemu łączeniu cech typowych dla spółek kapitałowych,...

Nowe zasady kontroli przejęć przedsiębiorstw w Tarczy antykryzysowej 4.0

Uchwalony przez Sejm projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „Tarczą antykryzysową 4.0” prawodawca zamierza między innymi wprowadzić zmiany do przepisów dotyczących kontroli inwestycji dotyczących przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla państwa, które obowiązują od 2015 roku. Propozycje objęte nowelizacją znacząco rozszerzają zakres...

Czy w trakcie trwania pandemii zarząd spółki akcyjnej zobowiązany jest przeprowadzić dematerializację jej akcji?

Przepisy prawa handlowego w aktualnym brzmieniu nakazują spółkom akcyjnym do 30 czerwca 2020 r. wdrożyć przygotowania do obowiązkowej dematerializacji akcji, czyli – pozbawienia mocy papierowych dokumentów akcji wydanych przez spółkę i wdrożenia przechowywania informacji o akcjonariuszach w dedykowanym, jawnym dla spółki i innych akcjonariuszy, rejestrze cyfrowym, prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Dematerializacja ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2021...

Kryzysowe wsparcie dla przedsiębiorców (przejściowo) niewypłacalnych

Epidemia koronawirusa, oprócz zagrożenia zdrowia, dla wielu przedsiębiorców oznacza niestety również problemy z płynnością finansową. Rosnące zatory płatnicze, przymusowe wstrzymania działania wielu branż czy zmniejszony popyt na usługi mogą być przejściowe, ale wywołana nimi niewypłacalność może na stałe zachwiać finansami przedsiębiorstwa. Polskie przepisy przewidują regulacje ułatwiające wyjście z takich tarapatów poprzez restrukturyzację przedsiębiorstwa lub przeprowadzenie upadłości zakończonej rozliczeniem się dłużnika...