Koniec użytkowania wieczystego dla firm

Od dnia 31 sierpnia 2023 roku zainteresowani przedsiębiorcy, będący użytkownikami wieczystymi gruntów zabudowanych mogą wystąpić z żądaniem sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, a Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, będąca właścicielem tego gruntu, nie będzie mogła odmówić jego sprzedaży. Warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku, bowiem wskazane uprawnienie przysługuje wyłącznie przez okres 12 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia...

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie lokalizowania instalacji odnawialnych źródeł energii (Instalacje OZE)

24 lipca 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Nowelizacja UPZP), na podstawie której została znowelizowana ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (UPZP). Przepisami Nowelizacji UPZP zostały wprowadzone zmiany w zakresie lokalizowania Instalacji OZE, na podstawie...

Czy branże infrastrukturalne i produkcyjne są narażone na większe kary za naruszenie ochrony środowiska?

Z początkiem września 2022 r. weszła w życie ustawa, w ramach której Ustawodawca podwyższył kary za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku. Nadto wprowadził znaczące zmiany w zasadach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (spółek) za przestępstwa przeciwko środowisku popełnione przez ich członków zarządu lub pracowników. Zmiany te wymuszają zweryfikowanie sposobu prowadzenia działalności z punktu widzenia ochrony środowiska. W szczególności dotyczy to nadzoru nad procesami,...

Maksymalne ceny energii

Akt prawny: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: „ustawa cenowa”). Kogo dotyczy: Podmiotów będących mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, odbiorców w gospodarstwach domowych, jednostki samorządu terytorialnego, podmiotów świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym, podmioty użyteczności publicznej. Co nowego: Ustawa cenowa...

Nowelizacja KSH

Dnia 13 października 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja KSH[1] („Nowelizacja”), której podstawowym celem jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego regulacji w zakresie prawa holdingowego i wyposażenie Rad Nadzorczych („RN”) w narzędzia umożliwiające bardziej efektywną realizację zadań. Poniżej zwracamy Państwa uwagę na główne aspekty Nowelizacji.  Grupy spółek Nowelizacja wprowadza możliwość formalnego tworzenia grup spółek, jako kwalifikowanego stosunku dominacji-zależności. Grupą spółek...

Obowiązek zainstalowania stacji ładowania dla samochodów elektrycznych przy budynkach niemieszkalnych

Przepisy nowelizacji ustawy o elektromobilności[1], które weszły w życie dnia 24 grudnia 2021 roku, nałożyły na dużych przedsiębiorców nowy obowiązek związany z rozwojem elektromobilności. Budynki niemieszkalne istniejące w dniu 1 stycznia 2025 roku Do dnia 1 stycznia 2025 r. właściciel lub zarządca budynku niemieszkalnego (np. zakładu / fabryki / biurowca), z którym związanych jest więcej niż 20 miejsc postojowych, powinien...

Liberalizacja zasady 10h – czyli wpływ planowanych zmian legislacyjnych na realizację inwestycji w elektrownie wiatrowe

Za sprawą ostatnich, projektowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej jako „ustawa odległościowa”) branżę OZE, w szczególności nastawioną na pozyskiwanie energii z wiatru, czeka niemała rewolucja. Czy planowane zmiany rzeczywiście ułatwią realizację inwestycji i doprowadzą do długo zapowiadanego „uwolnienia” elektrowni wiatrowych. W dalszej części artykułu przyglądamy się projektowanym reformom przepisów. Zapraszamy...

(R)ewolucja w opłacie planistycznej

Pod koniec kwietnia tego roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany długo zapowiadany projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (projekt nr UD369). Projektowana nowelizacja wprowadza szereg zmian w dotychczas obowiązującej procedurze planistycznej, które zgodnie z uzasadnieniem projektu do ustawy, mają na celu uporządkowanie istniejących przepisów i usunięcie zbędnych barier administracyjnych. Wśród przygotowywanych...

Ostrzeżenie w KRS jako narzędzie w sporze wspólników

Ostrzeżenia są najczęściej kojarzone z księgami wieczystymi, gdzie ujawnia się na przykład informacje o ustanowionym przez sąd zakazie zbywania nieruchomości czy o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w KW z rzeczywistym stanem prawnym. Niedoceniana jest natomiast rola ostrzeżeń w innych publicznych rejestrach, w tym rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Powodem może być brak wyraźnej podstawy prawnej dla takich wpisów.

Powierzenie danych firmie serwisowej – jakich zabezpieczeń musi wymagać zlecający zarząd

Aktualnie trudno sobie wyobrazić, aby zobowiązania dotyczące często mocno skomplikowanych i zaawansowanych techniczne prac w ramach nowych technologii nie były regulowane umownie. Przedsiębiorcy starają się możliwie kompleksowo uregulować kwestię dotyczące zasad i sposobów współpracy, chociaż ustalenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych sprawia dużo trudności, dlatego postanowienia, które tego dotyczą są często bardzo ograniczone. Ogólne sformułowania w umowie nigdy nie...