Zysk „rozsądny”czyli jaki?

Usługi przewozowe realizowane w ramach publicznego transportu zbiorowego w zdecydowanej większości nie są w stanie się „samofinansować”. Wpływy ze sprzedaży biletów z reguły nie są wystarczające dla pokrycia kosztów działalności operatora (podmiotu wykonującego usługi przewozowe na podstawie umowy o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym). Nie jest to jednak sytuacja z gruntu niewłaściwa – przeciwnie, transport publiczny, jako usługa realizowana...

Zwrot kosztów obsługi prawnej przed ubezpieczycielem

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem cywilnym, np. wypadku samochodowego czy pożaru mieszkania, osoba poszkodowana nie zawsze jest w stanie samodzielnie dokonać zgłoszenia powstałej szkody do ubezpieczyciela. Może to wynikać z szeregu okoliczności. Przeszkodą może być brak wiedzy czy doświadczania w prawidłowym wypełnieniu szeregu formularzy i dokumentów wymaganych często przez zakłady ubezpieczeń. Z drugiej strony, w sprawach bardziej skomplikowanych, nawet...

Wsparcie dla przedsiębiorstw w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej

Pod koniec czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy prądowej. W jej wyniku, istotnej zmianie uległy mechanizmy ochrony (m.in.) średnich i dużych przedsiębiorców przed podwyżkami cen energii elektrycznej w 2019 roku. Utrzymanie zaniżonych stawek Sytuacja w pierwszym półroczu 2019 roku, wydaje się być relatywnie prosta – wszyscy odbiorcy końcowi, którzy zostali objęci wzrostem cen od lipca 2018 r. uprawnieni są do uzyskania...

Nowe zasady prowadzenia sporów – nowelizacja kpc. z 4 lipca 2019 r.

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą dotychczasowy kodeks postępowania cywilnego, która wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie dochodzenia swoich praw przed sądami. Część zmian jakie wprowadza ustawa wymaga przemyślenia konsekwencji ewentualnego postępowania procesowego często jeszcze na etapie zawierania umów oraz rozpoczynania współpracy z kontrahentami. Najważniejszymi zmianami z punktu widzenia przedsiębiorców, jakie wprowadza Ustawa są: 1. Brak możliwości wydania wyroku w razie nieodebrania...

Czy zawsze przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zobowiązane jest zawrzeć umowę na dostawę wody ?

Dostawa wody, w ramach usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, odbywa się na podstawie cywilnoprawnej umowy. Warunki zawarcia umowy Przepis art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.), dalej: ustawa wprost wskazuje, że dostarczanie wody lub...

Wyciek danych osobowych w firmie – kiedy samo zawiadomienie Prezesa UODO nie wystarczy?

Tytułowy ‘wyciek’ danych firmy może być wynikiem cyberataku czy zadziałania ‘czynnika ludzkiego’, do czego zapewne dochodzić będzie częściej w praktyce. Niezależnie od przyczyny, możliwość wystąpienia takiej sytuacji nie powinna być bagatelizowana przez kierownictwo firmy, gdyż najpewniej sygnalizuje ona wdrożenie wadliwych procedur wewnętrznych w firmie czy niewystarczających zabezpieczeń. Skutki ‘wycieku’ danych nie kończą się jednak na refleksji wewnętrznej firmy i deklaracji...

Zmiany programów ochrony powietrza

Już niebawem urzędy marszałkowskie zmuszone będą do przejęcia dodatkowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o ochronie środowiska w zakresie zapewnienia prawidłowej i pełnej implementacji dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Obowiązek wyeliminowania zagrożeń W związku z wyrokiem TSUE z dnia 22 lutego 2018 r. (2018/C 134/07), na Polskę został nałożony obowiązek podjęcia działań mających na...