Obowiązek zainstalowania stacji ładowania dla samochodów elektrycznych przy budynkach niemieszkalnych

Przepisy nowelizacji ustawy o elektromobilności[1], które weszły w życie dnia 24 grudnia 2021 roku, nałożyły na dużych przedsiębiorców nowy obowiązek związany z rozwojem elektromobilności. Budynki niemieszkalne istniejące w dniu 1 stycznia 2025 roku Do dnia 1 stycznia 2025 r. właściciel lub zarządca budynku niemieszkalnego (np. zakładu / fabryki / biurowca), z którym związanych jest więcej niż 20 miejsc postojowych, powinien...

Liberalizacja zasady 10h – czyli wpływ planowanych zmian legislacyjnych na realizację inwestycji w elektrownie wiatrowe

Za sprawą ostatnich, projektowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej jako „ustawa odległościowa”) branżę OZE, w szczególności nastawioną na pozyskiwanie energii z wiatru, czeka niemała rewolucja. Czy planowane zmiany rzeczywiście ułatwią realizację inwestycji i doprowadzą do długo zapowiadanego „uwolnienia” elektrowni wiatrowych. W dalszej części artykułu przyglądamy się projektowanym reformom przepisów. Zapraszamy...

(R)ewolucja w opłacie planistycznej

Pod koniec kwietnia tego roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany długo zapowiadany projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (projekt nr UD369). Projektowana nowelizacja wprowadza szereg zmian w dotychczas obowiązującej procedurze planistycznej, które zgodnie z uzasadnieniem projektu do ustawy, mają na celu uporządkowanie istniejących przepisów i usunięcie zbędnych barier administracyjnych. Wśród przygotowywanych...

Ostrzeżenie w KRS jako narzędzie w sporze wspólników

Ostrzeżenia są najczęściej kojarzone z księgami wieczystymi, gdzie ujawnia się na przykład informacje o ustanowionym przez sąd zakazie zbywania nieruchomości czy o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w KW z rzeczywistym stanem prawnym. Niedoceniana jest natomiast rola ostrzeżeń w innych publicznych rejestrach, w tym rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Powodem może być brak wyraźnej podstawy prawnej dla takich wpisów.

Powierzenie danych firmie serwisowej – jakich zabezpieczeń musi wymagać zlecający zarząd

Aktualnie trudno sobie wyobrazić, aby zobowiązania dotyczące często mocno skomplikowanych i zaawansowanych techniczne prac w ramach nowych technologii nie były regulowane umownie. Przedsiębiorcy starają się możliwie kompleksowo uregulować kwestię dotyczące zasad i sposobów współpracy, chociaż ustalenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych sprawia dużo trudności, dlatego postanowienia, które tego dotyczą są często bardzo ograniczone. Ogólne sformułowania w umowie nigdy nie...

Zmiany w kodeksie spółek handlowych w 2022 r.

4 kwietnia 2022 r. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja – której większość przepisów wejdzie w życie z upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. od 12 kwietnia 2022 r.) dotyczy przede wszystkim wprowadzenia do prawa polskiego tzw. prawa holdingowego, zwanego także koncernowym, to jest przepisów regulujących funkcjonowanie grup spółek....

Zmiany w odpowiedzialności wytwórcy odpadów – warto sprawdzić zgodność z nowymi wymogami

Wytwórca odpadów niebezpiecznych jest zobowiązany do śledzenia ich dalszych losów aż do końca ich żywotności – w myśl zeszłorocznej nowelizacji Ustawy o odpadach, która wprowadziła zmiany dotyczące odpowiedzialności za odpad niebezpieczny. Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie jej kolejna nowelizacja, wprowadzająca tym razem system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (art. 3 ust. 1 pkt 28a wspomnianej ustawy). Po pierwszych...