Specustawa o zwalczaniu COVID-19 – skutki dla przedsiębiorców

Wyjątkowa sytuacja związana z zagrożeniem wynikającym z szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmusiła polskie władze do dynamicznej reakcji i wprowadzenia regulacji prawnych mających ułatwić walkę z pandemią. Cztery dni po stwierdzeniu w Polsce pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem weszła w życie specustawa („Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

Kiedy spór o dostawę wody rozstrzyga regulator?

Regulator – pozycja ustrojowa Z dniem 1 stycznia 2018 r. powołany został do życia nowy organ właściwy w sprawach gospodarki wodnościekowej, tj. organ regulacyjny. Do jego zadań należy między innymi rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowymi a odbiorcami usług. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z...

Gminom coraz dotkliwiej zaczyna brakować wody

Pogłębiające się ograniczenie dostępu do wody pitnej stało się problemem globalnym. Aktualnie prawie 15% ludności Ziemi nie ma dostępu do wody pitnej i prawdopodobnie liczba ta podwoi się w ciągu kilku najbliższych lat. Jest to ogromny problem, a przecież kilka lat temu prawo do czystej wody oraz sanitariatów uznane zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ za jedno z podstawowych praw człowieka. Polska,...

Czy zawsze przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zobowiązane jest zawrzeć umowę na dostawę wody ?

Dostawa wody, w ramach usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, odbywa się na podstawie cywilnoprawnej umowy. Warunki zawarcia umowy Przepis art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.), dalej: ustawa wprost wskazuje, że dostarczanie wody lub...

Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami

Sejm w dniu 5 lipca przekazał do Senatu przyjętą na swoim ostatnim posiedzeniu ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Oprócz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach akt ten ma zmienić również m.in.: • ustawę z dnia 17...

Zmiany programów ochrony powietrza

Już niebawem urzędy marszałkowskie zmuszone będą do przejęcia dodatkowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o ochronie środowiska w zakresie zapewnienia prawidłowej i pełnej implementacji dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Obowiązek wyeliminowania zagrożeń W związku z wyrokiem TSUE z dnia 22 lutego 2018 r. (2018/C 134/07), na Polskę został nałożony obowiązek podjęcia działań mających na...

Nierozwiązany problem wód opadowych

Od 1 stycznia 2018 r., tj. od wejścia w życie zmian z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej wprowadzonych ustawą Prawo Wodne nadal nierozwiązany pozostaje problem odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Nowe przepisy wyłączając ze ścieków wody będące skutkiem opadów atmosferycznych stworzyły odrębną kategorię wód opadowych i roztopowych. Nie poszły jednak za tym zmiany innych przepisów, w tym w zakresie zasad gospodarowania wodami...

Zasada efektywności w projekcie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W Rządowym Centrum Legislacji trwają obecnie prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projektem nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Aktualnie projekt oczekuje na opinię Komitetu do Spraw Europejskich. W projektowanej ustawie przewidziano wiele nowych rozwiązań oraz rozszerzono dotychczas obowiązujące regulacje. Z treści uzasadnienia do projektu wynika, że jednym z celów wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie efektywności i przejrzystości udzielanych...

Jakie są uprawnienia radnych w ramach kontroli struktur samorządowych oraz co powinien zrobić kontrolowany podmiot?

Nowelizacją ustaw o samorządzie województwa, samorządzie powiatowym oraz samorządzie gminnym (dalej ustawy samorządowe), od dnia 31 stycznia 2018 roku radnym zostały przyznane uprawnienia kontrolne w podmiotach właściwych odpowiednio do zakresu przedmiotowej ustawy, tj. z zakresu województwa, powiatu lub gminy. Radni mogą dokonać kontroli urzędu, samorządowych jednostek organizacyjnych, zakładów i przedsiębiorstw samorządowych, spółek gminnych, powiatowych bądź wojewódzkich oraz tych z udziałem...

Utrata wadium przez zwycięzcę przetargu jako sankcja za odmowę podpisania umowy

Organizatorzy różnego rodzaju przetargów, m.in. na wykonanie inwestycji budowlanych, pobierają często od podmiotów biorących udział w takim przetargu tzw. wadium. Stanowi ono zwykle określoną sumę pieniężną, której uiszczenie jest warunkiem uczestnictwa w takim przetargu [art. 70 (4) § 1 k.c.). Wadium pełni rolę swoistej bariery finansowej, która ma zapewnić udział w przetargu podmiotów realnie zainteresowanych realizacją danej inwestycji. Po rozstrzygnięciu...