Prawo opcji w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne z uwzględnieniem prawa opcji nie są w Polsce szczególnie popularne, pomimo elastyczności w kształtowaniu zamówienia jakie daje powyższa instytucja. Niechęć do korzystania przez zamawiających z prawa opcji najprawdopodobniej wynika z braku jej precyzyjnego uregulowania w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.

Nowe zasady organizacji przetargów publicznych

W dniu 19 listopada 2014 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, ze zm.; dalej jako: „pzp”). Nowe przepisy wprowadzają dla postępowań wszczętych po tej dacie kilka istotnych zmian.

Wydruk z CEIDG a data jego pobrania – w kontekście wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z koniecznością spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przedłożenia dokumentów wymaganych przez zamawiającego. Zamawiający nie może od wykonawców żądać dowolnych dokumentów i oświadczeń, a jedynie tych niezbędnych, przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) i akty wykonawcze. Zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z...

Zmiana ustawy prawo zamówień publicznych

W dniu 15 kwietnia 2014 r. weszła w życie Ustawa o zmianie Prawa zamówień publicznych i niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy zaledwie kilku przepisów, niemniej jednak ma ona istotny wpływ na zakres stosowania Prawa zamówień publicznych. Poniżej zasygnalizowano najistotniejsze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych, uchwalone przez Sejm w dniu 7 lutego 2014 r., opublikowanych w Dzienniku Ustaw w dniu 1...