Opłata za usługi wodne składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, uzależnionej od ilości wód pobranych lub odprowadzanych ścieków. Pomiar ilości wód pobranych może być dokonany jedynie przy pomocy przyrządów pomiarowych, w jakie podmioty korzystające z usług wodnych zostaną wyposażone przez Wody Polskie lub wyposażą się same, po uzyskaniu odpowiedniej zgody Wód Polskich. Firmy powinny zostać wyposażone w odpowiedni sprzęt do końca grudnia 2020 roku. Do tego czasu obowiązywać będą przepisy przejściowe, a wraz z nimi odmienny od standardowego sposób naliczania opłat.

Do końca 2020 roku nie będzie można naliczać opłat zmiennych

W związku z tym, że Wody Polskie mają czas do 31 grudnia 2020 r. na wyposażenie podmiotów korzystających z usług wodnych w przyrządy pomiarowe, nie będzie możliwe do tego czasu naliczanie opłat zmiennych. Ich wysokość uzależniona jest bowiem od ilości wody pobranej a nie deklarowanej do pobrania. Przepis art. 552 ust. 2 ustawy Prawo wodne wyraźnie wskazuje, że  ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2020 r. następuje na podstawie:

  • określonego w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym celu i zakresu korzystania z wód;
  • pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli gospodarowania wodami lub ustaleń z przeglądów pozwoleń wodnoprawnych;
  • pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli pozwoleń zintegrowanych.

Nie uda się wyliczyć opłaty zmiennej za zużycie wody

Nie ma możliwości faktycznej i prawnej, by pozwolenia wodnoprawne lub pomiary dokonywane podczas jednodniowej kontroli pracowników Wód Polskich pozwoliły na ustalenie jednego z najważniejszych składników opłaty zmiennej, tj. ilości pobranych wód podziemnych lub powierzchniowych wyrażonej w m3.

Należy mieć na uwadze, że kontrole, jak sama nazwa wskazuje, nie odbywają się cyklicznie i nie mogą objąć w jednym czasie wszystkich użytkowników usług wodnych. Z tego powodu przedsiębiorstwa będą płacić jedynie opłatę stałą.

Cały czas obowiązuje opłata stała

Na podstawie celu i zakresu korzystania z wód można obliczyć opłatę stałą, oczywiście przy założeniu, że w pozwoleniu wodnoprawnym znajdują się wszystkie dane niezbędne do obliczenia takiej opłaty. Natomiast w przypadku tych przedsiębiorstw, które korzystają z usług wodnych bez wymaganych pozwoleń wodnoprawnych lub niezgodnie z ich treścią, decydujące będą pomiary dokonywane w ramach kontroli przez organy administracji.

Opłata stała na zasadach opłaty zmiennej obliczana przez Polskie Wody

We wskazanym okresie przejściowym, opłatę za usługę wodną, będzie się wnosić na zasadach przewidzianych w Prawie wodnym jak dla opłat zmiennych. Opłaty ustalane będę przez Wody Polskie w kwartalnym, a nie rocznym okresie rozliczeniowym. Podmiot korzystający z usług wodnych zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w wysokości wskazanej w informacji przekazanej przez Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Możliwość zmiany pozwoleń wodnoprawnych i optymalizacji opłat

Analizując powyższe informacje, dla wielu zakładów korzystających z usług wodnych niezwykle istotna może okazać możliwość zmiany pozwoleń wodnoprawnych w zakresie wskazanych tam maksymalnych ilości pobieranych wód. Takie rozwiązanie można zastosować na podstawie przepisu art. 562 ustawy Prawo wodne. Należy bowiem pamiętać, że opłaty stałe za pobór wód obliczane będą w oparciu o maksymalne wartości poboru wskazane w pozwoleniu wodnoprawnym.

Optymalizacja opłat za wodę w przedsiębiorstwach

Podmiot korzystający z usług wodnych, w celu optymalizacji kosztów, powinien przeanalizować pozwolenia wodnoprawne pod kątem rzeczywistych potrzeb w zakresie ilości pobieranej wody tak, by stała opłata za usługę wodną nie była niepotrzebnie zawyżana. Bardzo często w pozwoleniach wodnoprawnych maksymalne ilości wód pobieranych ustalane są w ilościach znacznie wyższych od faktycznych potrzeb zakładów. Biorąc pod uwagę, że ustalenie maksymalnego zużycia wody stanowi podstawę ustalenia opłat, warto zweryfikować realne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa i zmodyfikować zbyt wysokie limity wpisane w pozwoleniach. Pozwoli to na uniknięcie zbędnych opłat za wodę, z której nie korzysta firma.