Z dniem 1 stycznia 2018 r. nadzór nad realizacją zadań przez podmioty świadczące usługi wodociągowo-kanalizacyjne, pełni nowy organ regulacyjny – dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej tj. dyrektor jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.).

Niezależny organ

Podstawowym obowiązkiem regulatora jest nadzór nad taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Takie rozwiązanie ma zapewnić udział zewnętrznego i niezależnego organu przy weryfikacji i ocenie zasadności taryf. Do tej pory niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, gdy jednostka samorządu terytorialnego pełniła jednocześnie funkcję właściciela przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, organu nadzoru nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przedstawiciela odbiorców usług. Niezależny i zewnętrzny organ ma zapobiec powstawaniu tego typu konfliktów.

Obowiązki dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej

Poza zatwierdzaniem taryf organ regulacyjny zajmować się będzie rozstrzyganiem sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług, opiniowaniem projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wymierzaniem kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

Ustawa nakłada nie niego również obowiązek zbierania i przetwarzania informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, w tym w szczególności:

  • publikowania informacji o średnich cenach dostawy wody oraz odbioru ścieków,
  • sporządzania, a także publikowania raportów dotyczących warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • odprowadzania ścieków oraz prowadzenia punktów informacyjnych dla odbiorców usług.

Nowy organ będzie mógł nałożyć karę

Ustawa nakładając na dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej szereg nowych obowiązków, jednocześnie wyposaża go w narzędzia, które mają mu pozwolić na ich realizację.

Przede wszystkim dyrektor może, pod rygorem kary pieniężnej, wzywać przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, gminy i odbiorców usług do przekazywania określonych dokumentów lub informacji w każdym przypadku, gdy uzna, że jest mu to niezbędne w celu wykonywania zadań określonych w ustawie. W przypadku nieprzekazania informacji lub dokumentów, a także przekazania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, organ może nałożyć karę w górnej wysokości 100 000,00 zł. Dodatkowo kara pieniężna może zostać nałożona na osobę sprawującą funkcje kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym że wysokość takiej kary nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego wynagrodzenia netto.

Podsumowanie

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej to nowy organ, którego zadaniem jest nadzór nad taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków dysponuje on uprawnieniami do nakładania kar. Z tego powodu przedsiębiorcy i gminy nie powinni ignorować wezwań do udostępnienia dokumentów, a także zadbać o przesłanie pełnej dokumentacji.