Kiedy spór o dostawę wody rozstrzyga regulator?

Regulator – pozycja ustrojowa Z dniem 1 stycznia 2018 r. powołany został do życia nowy organ właściwy w sprawach gospodarki wodnościekowej, tj. organ regulacyjny. Do jego zadań należy między innymi rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowymi a odbiorcami usług. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z...

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej – nowy organ regulacyjny

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nadzór nad realizacją zadań przez podmioty świadczące usługi wodociągowo-kanalizacyjne, pełni nowy organ regulacyjny – dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej tj. dyrektor jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn....

Ustalanie i zatwierdzanie taryfy przez przedsiębiorstwo wodociągowe

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy, taryfy opłat za wodę będą ustalane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na okres 3 lat, a nie jednego raku jak dotychczas. Sposób ustalenia taryfy pozostał bez zmian, z uwzględnieniem oczywiście 3 letniego cyklu. Przedsiębiorstwo wodociągowe powinno złożyć wniosek w terminie 120 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Czy podmioty odprowadzające deszczówkę do urządzeń wodnych unikną opłat

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która w znacznym zakresie reformuje gospodarkę wodną w Polsce. Zmianie ulega struktura prawno-organizacyjna organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Zostaje powołana do życia państwowa osoba prawna pod nazwą Wody Polskie, której zadaniem jest scentralizowanie gospodarki wodnej. Dotychczasowe organy administracji...

Nowe prawo wodne – jak zoptymalizować koszty wody w przedsiębiorstwach?

Opłata za usługi wodne składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, uzależnionej od ilości wód pobranych lub odprowadzanych ścieków. Pomiar ilości wód pobranych może być dokonany jedynie przy pomocy przyrządów pomiarowych, w jakie podmioty korzystające z usług wodnych zostaną wyposażone przez Wody Polskie lub wyposażą się same, po uzyskaniu odpowiedniej zgody Wód Polskich. Firmy powinny zostać wyposażone w odpowiedni...

Woda dla przemysłu będzie droższa – od 2018 roku będą obowiązywać nowe opłaty

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające sposób gospodarowania wodami w Polsce. Czeka nas centralizacja działań administracyjnych związanych z korzystaniem z wód. W miejsce zarządów gospodarki wodnej zostanie powołane Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie, które będzie odpowiedzialne za ustalenie i pobór większości opłat za korzystanie z wód. Przepisy wprowadzają również nowe zasady dotyczące zakresu tych opłat,...