Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy, taryfy opłat za wodę będą ustalane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na okres 3 lat, a nie jednego raku jak dotychczas. Sposób ustalenia taryfy pozostał bez zmian, z uwzględnieniem oczywiście 3 letniego cyklu. Przedsiębiorstwo wodociągowe powinno złożyć wniosek w terminie 120 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

45 dni na zatwierdzenie taryfy

Organ regulacyjny, tj. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, ma 45 dni na zatwierdzenie taryfy. Zatwierdzenie i odmowa zatwierdzenia odbywa się w drodze decyzji administracyjnej. Wydając decyzję odmowną, regulator jednocześnie wyznacza termin na poprawienie lub uzupełnienie wniosku. W przypadku negatywnej decyzji z powodu warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, wskazujących na konieczność obniżenia cen i stawek poniżej tych zawartych w projekcie taryfy oraz nie poprawienia taryfy zgodnie z uwzględnieniem wytycznych organu, regulator określi w drodze decyzji taryfę tymczasową. Takie określenie nie zwalnia jednak przedsiębiorstwa z ponownej analizy i poprawienia taryfy.

Istotnym jest, że taryfa nie wymaga zmiany w przypadku modyfikacji stawki podatku od towarów i usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ogłoszenie taryfy przez organ regulujący

Taryfa podlega ogłoszeniu przez regulatora na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji. Dodatkowo taryfa powinna zostać zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa i udostępniona w punktach obsługi klienta.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

Jeżeli organ regulacyjny nie wyda decyzji w sprawie taryfy w ustawowym terminie, taryfa wchodzi w życie po upływie 120 dni od dnia doręczenia jej projektu organowi regulacyjnemu. W takim wypadku przedsiębiorstwo ogłasza taryfę na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w punktach obsługi klientów. Do dnia wejścia w życie taryfy stosuje się taryfę dotychczasową.

Skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy

Należy mieć na uwadze, że przedsiębiorstwo może w trakcie obowiązywania taryfy złożyć wniosek o skrócenie jej okresu obowiązywania. W takiej sytuacji zobowiązane będzie do złożenie nowego projektu taryfy wraz z uzasadnieniem, nie później niż przed rozpoczęciem biegu terminu 120 dni od planowanego dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Kary za nieprzekazanie dokumentów

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych ustawą może wzywać przedsiębiorstwa, odbiorców usług i gminy do przekazania informacji lub dokumentów. Nieprzekazanie dokumentów i informacji lub przekazanie danych nieprawdziwych albo wprowadzających w błąd podlega karze pieniężnej. W przypadku, gdy obowiązek nie został wykonany przez przedsiębiorstwo, kara może zostać nałożona na osobę sprawującą funkcję kierownika przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Należy pamiętać o wskazanym wyżej obowiązku i sankcjach, szczególnie teraz, kiedy organ regulacyjny został postawiony przed nowymi zadaniami. Bez wątpienia ocena taryf, zwłaszcza pod kątem ekonomicznym, będzie wymagała od organu regulacyjnego sięgnięcia po informacje i dokumenty pozwalające zweryfikować dane i wyliczenia przedstawione przez przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa i gminy powinny mieć to na uwadze.