Sejm w dniu 5 lipca przekazał do Senatu przyjętą na swoim ostatnim posiedzeniu ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Oprócz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach akt ten ma zmienić również m.in.:
• ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
• ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
• ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz
• ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Najważniejszymi zmianami, jakie mogą zostać wprowadzone w zakresie gospodarowania odpadami są:
1. wprowadzenie odpowiedzialności karnej właściciela nieruchomości za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (nowe wykroczenie);
2. nowe wymogi dotyczące treści regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie organizacji miejsc gromadzenia odpadów. Niezbędna będzie również nowelizacja tych, które nie obejmują selektywnym zbieraniem opakowań wielomateriałowych;
3. kary finansowe dla gmin, które nie tworzą warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie;
4. wydłużenie okresu przechowywania niektórych odpadów do 3 lat (innych niż odpady niebezpieczne, palne, niesegregowane (zmieszanych) odpady komunalne i odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych);
5. zmiany w przepisach dot. monitoringu w miejscu magazynowania lub składowania odpadów – w szczególności zwolnienie wytwórcy odpadów z obowiązku monitorowania miejsca w przypadku wstępnego magazynowania odpadów.

Ustawa może jeszcze ulec zmianom na etapie prac w Senacie.