Przepisy nowelizacji ustawy o elektromobilności[1], które weszły w życie dnia 24 grudnia 2021 roku, nałożyły na dużych przedsiębiorców nowy obowiązek związany z rozwojem elektromobilności.

Budynki niemieszkalne istniejące w dniu 1 stycznia 2025 roku

Do dnia 1 stycznia 2025 r. właściciel lub zarządca budynku niemieszkalnego (np. zakładu / fabryki / biurowca), z którym związanych jest więcej niż 20 miejsc postojowych, powinien zainstalować na tym parkingu co najmniej jeden punkt ładowania oraz kanały na przewody i kable elektryczne (umożliwiające zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych).

Podkreślić należy, że w świetle ww. nowelizacji, przez stanowiska postojowe powiązane z budynkiem niemieszkalnym należy rozumieć stanowiska postojowe znajdujące się wewnątrz budynku lub przylegające do budynku. Miejscami postojowymi uznawanymi zatem jako przylegające do budynku mogą być  np. parkingi powiązane z budynkiem pod względem własności lub używania na podstawie innego tytułu prawnego (np. najem, dzierżawa), które bezpośrednio przylegają do budynku, ale także te, które parkingi, które znajdują się w pewnej odległości od budynku (np. po drugiej stronie ulicy).

W tym zakresie, praktycznym problemem w określeniu zakresu omawianego obowiązku może być ocena, które miejsca postojowe przypisane do danego budynku należy wziąć pod uwagę ustalając wymaganą liczbę punktów ładowania i przewodów (np. miejsca postojowe dla rowerów / motocykli / samochodów dostawczych / hulajnóg, itp.).

Wiele problemów może również przysporzyć weryfikacja właściwego tytułu prawnego do miejsc postojowych (parkingu) oraz sposób liczenia miejsc postojowych, w przypadku lokalizacji kilku budynków w obrębie danego zakładu. Istotne jest również rozstrzygnięcie czy w takim przypadku, właściciel lub zarządca budynku ma swobodę co do lokalizacji ww. punktów ładowania, tzn. czy w przypadku gdy do budynku przypisanych jest kilka parkingów, punkty ładowania można zrealizować tylko na jednym z tych parkingów.

Budynki niemieszkalne projektowane i budowane lub przebudowywane albo remontowane po dniu 24 grudnia 2021 roku

Niezależnie od powyższego, obowiązek zapewnienia punktów ładowania i odpowiedniej infrastruktury do ładowania pojazdów obowiązuje już teraz, ale w odniesieniu do budynków projektowanych i budowanych oraz poddawanych obecnie przebudowie lub remontowi. W tym zakresie wymogi co do ilości miejsc postojowych zostały zaostrzone –  wystarczy tylko 11 miejsc postojowych przypisanych dla budynku.

Od dnia 24 grudnia 2021 r. budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się zatem i buduje zapewniając zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne (umożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych).

Podobne wymagania ciążą także na właścicielach lub zarządcach budynków, które obecnie (tj. po dniu 24 grudnia 2021 r.) poddawane są przebudowie lub które są remontowane. Jeśli z takim budynkiem związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, a

  1. koszt wykonywanych prac remontowych budynku związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku wynosi więcej niż 25% wartości budynku, nie wliczając wartości gruntu, na którym usytuowane są budynek i parking, oraz
  2. koszt instalacji punktów ładowania i infrastruktury kanałowej nie przekraczają 7% całkowitego kosztu przebudowy albo remontu,
  1. oraz jeżeli stanowiska postojowe:
  • znajdują się wewnątrz budynku, a przebudowa albo remont obejmuje parking lub infrastrukturę elektryczną budynku, lub
  • przylegają do budynku, a przebudowa albo remont obejmuje parking lub infrastrukturę elektryczną parkingu;

właściciel zobowiązany jest do zainstalowania co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne, w sposób umożliwiający zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych.

Jednocześnie podkreślić należy, że obowiązek do zainstalowania punktu ładowania oraz kanałów na infrastrukturę kablową w odniesieniu do budynków projektowanych i budowanych oraz poddawanych obecnie przebudowie lub remontowi nie powstaje w przypadku, gdy przed dniem 24 grudnia 2021 roku:

  1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, odrębny wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
  2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  3. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego;
  4. jest wymagane sporządzenie projektu technicznego.

Warto zwrócić uwagę, że wyżej wspomniane obowiązki w stosunku do budynków niemieszkalnych dotyczą wyłącznie właścicieli lub zarządców budynków, które są własnością dużych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców. Powyższe obowiązki nie znajdą zastosowania dla budynków niemieszkalnych będących własnością małych i średnich przedsiębiorców.

Podsumowanie

Jakkolwiek powyższe przepisy nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,  nakładające obowiązek zainstalowania określonej ilości punktów ładowania weszły w życie prawie rok temu (24 grudnia 2021 r.), cały czas budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Jednym z zasadniczych problemów jest ustalenie zakresu wykonania obowiązku instalacji punktów ładowania, tzn. dokładnej liczby punktów ładowania oraz sposobu ich umieszczenia, w szczególności w sytuacji, gdy do danego budynku będącego np. zakładem przemysłowym, przypisanych jest więcej niż jeden parking w kilku oddzielnych lokalizacjach. Identyfikację tego obowiązku często utrudnia nieuregulowany stan prawny do parkingu lub sposób liczenia miejsc parkingowych, które należy wziąć pod uwagę ustalając liczbę punktów ładowania.

Biorąc pod uwagę pojawiające się liczne wątpliwości praktycznego zastosowania przepisów nowelizacji ustawy o elektromobilności, pomimo faktu, że obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości punktów ładowania na parkingach przypisanych do danego budynku niemieszkalnego będzie miał zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r., to już teraz warto podjąć działania zmierzające do szczegółowej weryfikacji, czy dany przedsiębiorca podlega temu obowiązkowi, a jeśli tak – to w jakim zakresie.

[1] Ustawy  z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z 2021 r. poz. 2269).

Więcej informacji przeczytają Państwo w przygotowanym przez nas alercie prawnym. (link do alertu)