Zastrzeżenie opróżnionego miejsca hipotecznego

Przed ostatnią dużą nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece tj. przed 20 lutego 2011 r. w prawie polskim obowiązywała ogólna reguła „posuwania się hipotek naprzód”. Reguła ta oznacza, że w przypadku, gdy dana hipoteka wygasa, hipoteki, które obciążają tę samą nieruchomość z niższym pierwszeństwem automatycznie przesuwają się o jedno miejsce wyżej w hierarchii hipotek na nieruchomości.Zgodnie z powyższą zasadą...

Zmiana prawa – ułatwienie dostępu do ksiąg wieczystych

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, z dniem 1 lipca 2014 roku weszły w życie przepisy ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych prowadzonych w formie systemu informatycznego. Dotychczas za pośrednictwem portalu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości możliwe było jedynie zapoznanie się z treścią księgi wieczystej, po sam odpis należało się natomiast już...

Hipoteka przymusowa sposobem na dłużnika

Uzyskanie tytułu wykonawczego (np. nakazu zapłaty, wyroku, por. niżej) przeciwko dłużnikowi, samo w sobie nie stanowi o możliwości odzyskania długu. Tytuł wykonawczy stwierdza tylko obowiązek dłużnika do spełnienia świadczenia, np. zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Zmiany w elektronicznej księdze wieczystej

W dniu 1 grudnia 2013 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2013 r., poz. 941). Powyższa zmiana jest konsekwencją zapoczątkowanej w 2003 roku informatyzacji ksiąg wieczystych, której podstawowym założeniem jest

Hipoteka po zmianach

Dnia 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W prasie fachowej i codziennej ukazało się już szereg artykułów na ten temat, warto jednak przypomnieć na czym polegają  zasadnicze zmiany.