Finalizacja umowy sprzedaży udziałów lub akcji

Okres, w którym strony dokonują umówionych poprzednio działań, mających na celu zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów lub akcji, w praktyce M&A nazywany jest finalizacją (ang. completion).  Jest o tyle istotny etap sprzedaży, że wraz z jego końcem (w tzw. dniu finalizacji) przenosi się faktyczne i prawne władztwo nad udziałami bądź akcjami. Najpełniejszy obraz czynności, które należy podjąć w celu sfinalizowania transakcji,...

Rachunek escrow w transakcji zbycia udziałów lub akcji

W praktyce zazwyczaj strony transakcji zbycia udziałów (akcji) nie są sobie wcześniej znane i proces negocjacji warunków umowy jest pierwszą okazją do nawiązania między nimi kontaktu. Co zrozumiałe, w szczególności w tego rodzaju sytuacjach strony transakcji mają do siebie ograniczone zaufanie, a sama transakcja może być kwalifikowana jako ta o podwyższonym ryzyku. Sposobem na zabezpieczenie interesów majątkowych zarówno kupującego jak...

Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu a przymusowy wykup akcji

Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych wiąże się ze znacznymi wydatkami, które będą obciążały spółkę akcyjną. W takich sytuacjach ważne jest, czy spółka może takie wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Dlatego kwestią możliwości uznania ponoszonych przez spółkę akcyjną wydatków na przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych zajął się ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 359/15).

Jak zabezpieczyć cenę sprzedaży udziałów?

Jednym z istotniejszych zagadnień, z jakim muszą zmierzyć się strony umowy sprzedaży udziałów, jest kwestia prawidłowego określenia sposobu zapłaty ceny. Uwagi przedstawione poniżej, dotyczące umów sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w zależności od okoliczności danej transakcji można odpowiednio odnieść również do umów sprzedaży akcji lub sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej.

Zasady zbywania udziałów i kształtowania wynagrodzeń w spółkach rolnych z udziałem Skarbu Państwa

30 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi. Nowe regulacje wprowadzają szereg ograniczeń w obrocie ziemią rolną, w szczególności prawo do pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencje Nieruchomości Rolnych, a co za tym idzie także udziałów spółek z o.o. i akcji spółek akcyjnych – właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości rolnych.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. może stanowić proces mało skomplikowany, sprowadzający się w zasadzie do ustalenia ceny przez strony, zawarcia umowy przed notariuszem oraz dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS (prowadzonego przez sąd rejestrowy). W przypadku jednak sprzedaży udziałów powiązanej z przejęciem spółki z o.o., w całości bądź też częściowo, sama transakcja oraz przygotowanie do niej są dużo...