Odmowa odbioru dzieła a termin do zgłaszania wad dzieła w relacjach profesjonalistów (przedsiębiorców)

Przedmiotem umowy o dzieło jest osiągniecie przez wykonawcę (przyjmującego zamówienie) określonego rezultatu – dzieła – w zamian za ustalone wynagrodzenie. Standardowym przykładem dzieła jest w szczególności wykonanie rzeźby, napisanie utworu, naprawienie auta, czy zbudowanie maszyny. Istotą umowy o dzieło – w odróżnieniu od umowy zlecenia – jest więc osiągnięcie określonego rezultatu.