Ustawa kominowa – pierwszy rok obowiązywania

Z końcem czerwca upłynął termin zwołania zwyczajnych walnych zgromadzeń, których przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządów z działalności spółek oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. Dla spółek objętych obowiązkiem stosowania ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako: nowa ustawa kominowa) tegoroczne zgromadzenia wiążą się...

Problem z ustaleniem wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa

Ustalenie wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach publicznych, w oparciu o rozporządzenia zawarte w tzw. ustawie kominowej, wciąż nastręcza wiele problemów. Nie pomaga też różnica w stanowiskach Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Najwyższej Izby Kontroli. Warto mieć na uwadze, że ustalenie maksymalnej stawki wynagrodzenia na zbyt wysokim poziomie może skutkować obowiązkiem zwrotu wszystkich nadpłaconych świadczeń.

Kominówka wciąż budzi wątpliwości

Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2013 roku, jakie zapadło w sprawie dotyczącej obniżenia wynagrodzenia wiceprezesa spółki, która wskutek zmian struktury właścicielskiej zaczęła podlegać tzw. ustawie kominowej, stało się inspiracją do powstania poniższego artykułu podejmującego próbę odpowiedzi na pytanie: Co zrobić ze stosunkami pracy kadry menadżerskiej w sytuacji, gdy spółka wchodzi w obszar oddziaływania ustawy kominowej, a umowy o pracę...