Jak zbyć ziemię rolną na nowych zasadach?

Znowelizowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2016 roku, zgodnie z przewidywaniami znaczenie zahamowały obrót ziemią rolną. Z danych podawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wynika jednak, że właściciele występują z wnioskami o udzielenie zgody na sprzedaż nieruchomości i takie zgody są przez Prezesa ANR w określonych wypadkach wydawane. Dlatego w poniższym artykule...

Nieruchomości rolne, do których zastosowanie znajdą przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Wejście w życie zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako „ustawa”), które miało miejsce w połowie tego roku było szeroko komentowane. Dyskutowane były przede wszystkim przepisy ograniczające obrót nieruchomościami rolnymi do podmiotów wymienionych w ustawie, przepisy dotyczące pierwokupu nieruchomości rolnych, dotyczące prawa pierwokupu udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnej czy obowiązków nabywcy nieruchomości rolnej.

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej bez wymaganej decyzji jest kosztowne

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej wymaga zachowania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm. – dalej jako „u.o.g.r.l.”). Ustawa ta określa rodzaje gruntów rolnych, których wyłączenie z produkcji rolnej może odbyć się dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji starosty oraz rodzaje gruntów, w...

Zasady zbywania udziałów i kształtowania wynagrodzeń w spółkach rolnych z udziałem Skarbu Państwa

30 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi. Nowe regulacje wprowadzają szereg ograniczeń w obrocie ziemią rolną, w szczególności prawo do pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencje Nieruchomości Rolnych, a co za tym idzie także udziałów spółek z o.o. i akcji spółek akcyjnych – właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości rolnych.

Obrót nieruchomościami rolnymi na nowych zasadach

W dniu 26 kwietnia 2016 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (m. in. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku).

Sprzedaż ziemi rolnej w nowym roku

Od kilku miesięcy mówi się o ustawie, która ograniczyć ma możliwość sprzedaży ziemi rolnej. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, bo o niej ta dyskusja, zgodnie z aktualnym stanem ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku. Obecnie w Sejmie toczą się prace nad zmianą daty wejścia życie ustawy – ma zostać ona odroczona o kilka miesięcy. Jeśli ustawa...

Sprzedaż ziemi rolnej w 2016 roku

Od kilku miesięcy mówi się o ustawie, która ograniczyć ma możliwość sprzedaży ziemi rolnej. Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, bo o niej ta dyskusja, zgodnie z aktualnym stanem ma wejść w życie od dnia 1 maja 2016 roku. Obecnie toczą się też prace nad ustawą o wstrzymaniu sprzedaży gruntów rolnych, która zmienić ma m.in. postanowienia ustawy o kształtowaniu ustroju...

Świadczenia dzierżawcy nieruchomości rolnej

Umowa dzierżawy stanowi obecnie jeden z podstawowych sposobów nabycia tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości rolnej. Jest ona atrakcyjna dla rolników nieposiadających własnej ziemi lub posiadających jej mało bądź takich, którzy dążą do zwiększenia swojego areału bez konieczności lub możliwości kupna dodatkowego gruntu.