Ministerstwo Finansów planuje szereg zmian w podatku dochodowym dla osób fizycznych (tj. PIT). Część z nich ma wejść w życie już 1 sierpnia 2019 roku, pozostałe planowane są na 2020 rok. Ich celem jest m.in. zwiększenie liczby osób zainteresowanych pracą na polskim rynku, ograniczeniem emigracji zarobkowej oraz zmniejszenie liczby pracujących w tzw. szarej strefie. Co więcej z badań wynika, iż  stopa bezrobocia wśród młodych osób jest znacząco wyższa niż stopa bezrobocia ogółem. Na chwilę obecną Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, przedłożony przez ministra finansów na mocy, którego od 1 sierpnia 2019 roku planowane jest wprowadzenie ulgi w PIT dla pracowników do ukończenia przez nich 26. roku życia.

W ramach tzw. piątki Kaczyńskiego rząd planuje również takie zmiany jak:

-zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,

-obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% dla dochodów do 42 764 zł rocznie.

Ulga na start

Dla wielu młodych osób najważniejszą zmianą jest wprowadzenie ulgi dla młodych pracowników, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia, a ich dochody nie przekraczają kwoty 85.528 zł rocznie, która ma polegać na całkowitym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Po przekroczeniu tej kwoty podatek będzie naliczony od kwoty stanowiącej nadwyżkę według skali podatkowej. Według wstępnych szacunków władzy z ulgi skorzysta około 1,5 mln osób. Dużo bardziej sceptycznie podchodzą do tego specjaliści zajmujący się podatkiem dochodowym w praktyce. Jest to związane m. in. z faktem, iż możliwość skorzystania z nowej ulgi będzie wymagała spełnienia określonych warunków, tj. młoda osoba będzie musiała być zatrudniona na określonych warunkach (m.in. stosunek służbowy, praca na etacie, praca nakładcza czy też spółdzielczy stosunek pracy). W związku z powyższym nie będzie ona przysługiwała osobom, które są stroną umowy zlecenia czy też prowadzą własną działalność gospodarczą. Znając realia dzisiejszego rynku pracy studentów i osób które dopiero co studia ukończyły można zaryzykować stwierdzenie, iż wielu z nich możliwość skorzystania z ulgi ominie. W 2019 r. limit zwolnienia ma wynieść 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, co związane jest z faktem, iż zwolnienie ma obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia).

Jak czytamy na stronie Premiera w 2019 r. płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Chodzi o zminimalizowanie zmian w systemach księgowo-płacowych płatników. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia – zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Oświadczenie to nie będzie wymagane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. – od tego roku z pensji nie będzie pobierana zaliczka, a zatem wynagrodzenie będzie wyższe.

Nowy próg podatkowy

Kolejną deklarowaną przez rząd zmianą jest wprowadzenie trzeciego progu podatkowego. Do tej pory w Polsce funkcjonowały dwa progi podatkowe, tj.:

-18% – do kwoty 85 528 dochodu

-oraz 32% – powyżej kwoty 85 528 zł.

Proponowany nowy próg ma wynosić 17% i odnosić się do dochodów, które nie przekraczają kwoty 42 764 zł rocznie. Według szacunków ministerstwa taka zmiana ma przynieść poszczególnym pracownikom nawet około 855 zł oszczędności w skali roku.

Wyższe koszty przychodu

Ważną zmianą, którą chce wprowadzić rząd jest zwiększenie kosztu uzyskania przychodu przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Obecnie wynoszą one w standardowym wariancie 1335 zł w skali roku. W praktyce przy wyższych kosztach uzyskania przychodów zmniejsza się dochód podlegający opodatkowaniu, w wyniku czego podatnik ma niższy podatek do zapłaty.

Dwie ostatnie zmiany nie są jeszcze formalnie przedmiotem prac Sejmu. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku planowanego zwolnienia z podatku PIT osób do 26. roku życia. Projekt ustawy, który przewiduje taką zmianę w dniu 25 czerwca 2019 roku został przekazany do Sejmu.