Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży OZE oraz konieczności wydłużenia obecnie funkcjonującego systemu wsparcia, Ministerstwo Klimatu przygotowuje kolejną nowelizację ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest jej projekt, znajdujący się aktualnie na etapie konsultacji publicznych. Niebawem powinny zostać opublikowane stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania oraz ustosunkowanie się Ministerstwa Klimatu do złożonych uwag. Poniżej przedstawiamy zasadnicze zmiany proponowane w nowelizacji.

Wydłużenie systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną w ramach przedmiotowej nowelizacji jest przedłużenie o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 czerwca 2045 r. maksymalnego okresu dla:

  • obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego,
  • obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim,
  • obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT (tzw. feet-in-preemium) oraz FIP (feed-in-tarif),
  • obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Z powyższym wiąże się przedłużenie funkcjonowania systemów wsparcia FIT i FIP oraz systemu aukcyjnego również o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Złagodzenie wymogu uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

Projekt nowelizacji zakłada także zmianę w zakresie definicji małej instalacji. W tym zakresie, zaproponowano podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW. W Polsce z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej zwolniona jest działalność polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w małej instalacji. Powyższa zmiana definicji oznaczać będzie de facto zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji przez podmioty wytwarzające energię elektryczną w instalacji OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 3 MW, a tym samym zmiana ta przyczyni się do zlikwidowania kolejnej bariery administracyjnej dla ww. wytwórców energii z instalacji o wskazanej mocy. Należy pamiętać jednak, że w dalszym ciągu, działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji wymagać będzie wpisu do rejestru wytwórców, który prowadzony jest przez Prezesa URE (Urzędu Regulacji Energetyki). Postępowania w przedmiocie wydania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji OZE do 1 MW, dla których na mocy aktualnych przepisów ustawy OZE należy uzyskać koncesje, w świetle projektu nowelizacji ustawy zostaną umorzone, a wytwórcy w małej instalacji, którzy już posiadają koncesję, z urzędu zostaną wpisani do rejestru tzw. małych instalacji OZE.

Ułatwienia w procesie inwestycyjnym

Projekt zakłada również zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, możliwe będzie posadowienie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (do 500 kW) oraz wolnostojących instalacji PV do 1 MW lub instalacji PV innych niż wolnostojące (np. instalowane na dachu budynku) – bez odpowiedniego uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, a co za tym idzie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (o ile dla danego obszaru gmina uchwaliła taki plan).

Powyższą zmianę, należy uznać za istotną i bardzo pożądaną przez inwestorów OZE (w szczególności inwestorów PV). Projektowana zmiana przełoży się na brak konieczności udziału w czasochłonnym procesie zmiany planu miejscowego i studium w przypadku inwestycji OZE do 0,5 MW lub w nadachowe lub w wolnostojące źródła PV do 1 MW i w rezultacie wpłynie na uproszczenie procesu inwestycyjnego dla wskazanych instalacji.

Zmiana sposobu określenia łącznej mocy zainstalowanej instalacji OZE

W projekcie nowelizacji uwzględniono także zmianę sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii. Dotychczas moc do aukcji była określana w oparciu o informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie mocy zainstalowanej. W nowelizacji sposób określenia łącznej mocy następuje z poziomu ustawy i jest ona ustalana na podstawie mocy podanej przez producenta na tabliczce znamionowej generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego.

Podsumowanie

Oceniając przedmiotową nowelę ustawy OZE wskazać należy, że projekt ten zawiera wiele pozytywnych zmian, wpływających przede wszystkim na zmniejszenie obowiązków inwestorów wobec regulatora chociażby w zakresie redefinicji małej instalacji. Większość zmian jednak to zmiany porządkowe, utrwalające dotychczasową praktykę, jak np. w zakresie sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Należy jednak pamiętać, że jest to dopiero pierwotna wersja projektu, która może jeszcze ulec zmianom.

Termin przyjęcia projektu planowany jest na III kwartał 2020 roku. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, wejście w życie ustawy planuje się na 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przedłużenie systemu wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE wymagać będzie jednak notyfikacji przez Komisję Europejską, a to może potrwać wiele miesięcy.