Obowiązkowa podzielona płatność (split payment) wejdzie w życie od 1 listopada 2019 roku zastępując dotychczasowe regulacje dotyczące odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że kwota netto za zakupiony towar lub usługę trafia na rachunek firmowy, natomiast kwota podatku VAT na specjalny rachunek VAT. Do końca października br. stosowanie takiego sposobu płatności było kwestią wyboru natomiast od 1 listopada stanie się – w określonych sytuacjach – obowiązkiem.

Co się zmienia?

Obowiązkowy split payment obejmie płatności dokonane między podatnikami na podstawie faktur, których jednorazowa płatność (bez względu na liczbę transakcji) przekroczy kwotę brutto 15 tys. zł. lub równowartość tej kwoty w walucie obcej oraz będzie dotyczyła zapłaty za towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Załącznik ten obejmuje towary i usługi, które do tej pory były objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia lub solidarną odpowiedzialnością. Dodatkowo, split paymentem objęta będzie sprzedaż m.in. węgla i produktów węglowych, części i akcesoriów do pojazdów silnikowych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych i ich części i akcesoriów.

Skutki niedokonania płatności w obligatoryjnym split payment:

Skutki dla sprzedawców

W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie dokonał płatności za pomocą podzielonej płatności, wtedy kiedy było to obowiązkowe, przepisy przewidują sankcję (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku na fakturze, której dotyczy płatność.

Dodatkowo sprzedawca jest zobowiązany oznaczać każdą fakturę opiewającą na kwotę przekraczającą 15 tys brutto adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”

Skutki dla nabywców

Nabywca będzie musiał zapłacić fakturę oznaczoną słowami „mechanizm podzielonej płatności” dokładnie w ten sposób – za brak zapłaty grozić będzie mu 30% sankcja naliczana od kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15.

Dodatkowo za płatność poza split paymentem od 1 listopada br. będzie groziła grzywna z kodeksu karnego skarbowego do wysokości 720 stawek dziennych.