Udział w imprezie integracyjnej a przychód pracownika

Organy podatkowe często prezentowały stanowisko sprowadzające się do uznania, że już sama możliwość wzięcia udziału w określonej imprezie zorganizowanej przez pracodawcę/świadczeniodawcę powoduje u osoby biorącej w niej udział powstanie przychodu. Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) Ustawodawca wskazał, że przychodem pracownika ze stosunku pracy, poza oczywistymi uposażeniami takimi jak wypłaty pieniężne czy...