Kogo dotyczy dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym?

26 marca 2019 roku Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Prace legislacyjne na poziomie europejskim co prawda nie są jeszcze formalnie zakończone, dyrektywa już jednak budzi emocje (nazywana ACTA 2)  i wywołała lawinę komunikatów oraz opinii w mediach. Warto zatem zadać sobie już dziś pytanie jaki jest cel przyjętej dyrektywy i kto odczuje jej...

Własność intelektualna w firmie

Nie jest odkrywczym stwierdzenie, że oryginalność oraz innowacyjność przedsiębiorstwa decydują o powodzeniu lub porażce jego przedsięwzięcia gospodarczego. Cechy te często znajdują swoje odzwierciedlenie w organizacji przedsiębiorstwa, świadczonych usługach, oferowanych produktach czy w stosowanych narzędziach marketingowych i sprzedażowych.

Opodatkowanie know-kow – aspekt międzynarodowy

W poprzednim artykule dotyczącym opodatkowania know-kow wspomniano o tym, że na gruncie polskich podatków dochodowych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niemających na terytorium Polski miejsca zamieszkania bądź siedziby lub zarządu, podlegających obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub...

Opodatkowanie know-how – aspekt krajowy

Termin know-how powstał w drugiej połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zgodnie ze Słownikiem Współczesnego Języka Polskiego know-how to: „cała wiedza techniczna i technologiczna potrzebna do wyrobu określonego produktu”. W Polsce, umowy know-how budzą kontrowersje, przede wszystkim na gruncie prawa podatkowego.

Jak prawidłowo uregulować kwestię praw autorskich (i innych praw i obowiązków) między twórcą serwisu internetowego a firmą, która z niego korzysta

Serwis internetowy jest z punktu widzenia prawa i abstrahując od aspektów tak informatycznych, jak i technicznych – utworem, „przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze”, podlegającym ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autor (czy też autorzy) serwisu mają w konsekwencji prawny status „twórców”, a ich uprawnienia w stosunku do stworzonego przez...