Rewitalizacja – skutki dla właścicieli nieruchomości

W dniu 18 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji. Na gruncie przywołanej ustawy pod enigmatycznym pojęciem „rewitalizacji” rozumie się proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Choć sama definicja rewitalizacji jest bardzo...