Odroczenie podatku dla akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych

Dnia 16 stycznia 2012 r., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w Izbie Finansowej, na posiedzeniu jawnym w dniu 16 stycznia 2012 r., zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 7 marca 2011 roku, sygn. akt II FSK 2025/09 w sprawie ze skargi kasacyjnej A. sp. z o.o. w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w...