Dnia 16 stycznia 2012 r., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w Izbie Finansowej, na posiedzeniu jawnym w dniu 16 stycznia 2012 r., zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 7 marca 2011 roku, sygn. akt II FSK 2025/09 w sprawie ze skargi kasacyjnej A. sp. z o.o. w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 sierpnia 2009 r. sygn. akt I SA/GL 265/09 w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. w T. na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2008 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przedstawiono do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: „czy w stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też, zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 i 2 i art. 25 ust. 1 UPDOP, w miesięcznych zaliczkach ?” podjął następującą uchwałę: „w stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Tak więc o podziale zysku, w spółce komandytowo-akcyjnej, za rok obrotowy w części przypadającej na akcjonariuszy decyduje walne zgromadzenie. Prawo do zysku powstaje tylko wtedy, gdy walne zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę, a gdyby w danym roku akcjonariusz nie nabył prawa do zysku, to nie powstanie przychód, a co za tym idzie obowiązek podatkowy.

Stanowisko NSA dotyczy bezpośrednio akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej mającej status osoby prawnej, ale biorąc pod uwagę argumentację składu orzekającego, można przyjąć, że również dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną przychód z udziału w takiej spółce będzie powiązany z dywidendą. Uchwała NSA oznacza możliwość odroczenia w czasie podatku z tytułu działalności prowadzonej przez spółkę komandytowo-akcyjną do czasu podziału zysków przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. W konsekwencji należy oczekiwać, że w najbliższym czasie nastąpi znaczący wzrost zainteresowania tą formą prawną prowadzenia działalności.