Zmiany w charakterystyce energetycznej budynków

W dotychczasowym stanie prawnym kwestie związane ze świadectwami charakterystyki i kontrolą systemów ogrzewania i klimatyzacji uregulowane były w ustawie prawo budowlane. Przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej były jednak lakoniczne. Z uwagi na powyższe istniała

Świadectwa energetyczne a odpowiedzialność cywilna

Przewidywana nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – dalej PB przewiduje obowiązek zawierania przez osoby uprawnione do wydawania świadectw energetycznych umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (dalej OC). Analizując potrzebę czy też słuszność zawierania obowiązkowych umów ubezpieczenia OC należy przede wszystkim zwrócić uwagę na uzasadnienie takiego ubezpieczenia. Powyższe należy rozpatrywać dwuaspektowo: z punktu widzenia zlecającego sporządzenie świadectwa...