Rok 2019 przyniósł wiele zmian w przepisach podatkowych. Jakkolwiek podatki najczęściej nie kojarzą się z niczym przyjemnym, w niniejszym artykule zostaną omówione kwestie ulgi termomodernizacyjnej, tj. ulgi podatkowej, którą od 2019 roku przewidują znowelizowane przepisy.

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej jako „ustawa nowelizująca”) wprowadzająca ulgę termomodernizacyjną została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 listopada 2018 r., a przepisy w niej zawarte weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Od tej daty w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.  z2018r.  poz.1509, z późn. zm. – dalej jako „PodDochFizU”) dodano art. 26 h, który kompleksowo reguluje ulgę termomodernizacyjną.

Kto będzie mógł skorzystać z ulgi?

Wprowadzona ulga ma na celu pomoc w walce z pogarszającym się stanem jakości powietrza, co bezpośrednio przekłada się na warunki życia. Ulga przeznaczona jest dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga będzie przysługiwała zarówno podatnikom opłacającym podatek według skali podatkowej, według stawki podatku liniowego oraz opłacającym podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Konieczne jest przy tym, aby owi podatnicy ponosili wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wprowadzony art. 26 h skierowany jest nie tylko do podmiotów, które wspomniane przedsięwzięcia termomodernizacyjne planują rozpocząć w 2019 roku. Również ci, którzy już są w trakcie procesu termomodernizacji mogą skorzystać z omawianej ulgi, jednakże będą oni mogli odliczyć tylko wydatki, które ponieśli po dniu 1 stycznia 2019 roku.

Na co będzie przyznawana ulga

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji I Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489) ulga będzie przysługiwała m.in. na:

 1. materiały budowlane i urządzenia jak np.:
  1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia;
  2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
  3. kotły kondensacyjne;
  4. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
  5. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  6. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
  7. pompa ciepła wraz z osprzętem;
  8. kolektor słoneczny wraz z osprzętem.
 1. usługi jak m.in.:
  1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
  2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
  3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
  4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
  5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
  6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
  7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  8. montaż kotłów kondensacyjnych.

Ulga w praktyce

Ulga termomodernizacyjna polegać będzie na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów poniesionych na termomodernizację nieruchomości. Łączna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć kwoty 53 tys. zł i będzie musiała być udokumentowana na podstawie faktur. Odliczenia należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeżeli w danym roku podatkowym kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie ona podlegać odliczeniu w kolejnych latach. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 6 lat. Termin ten należy liczyć od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wyłączenia

Odliczeniu w ramach ulgi nie będą podlegały wydatki w części, w jakiej zostały:

 • sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Podsumowanie

Wiele osób porównuje wprowadzoną ulgę do dawnej ulgi remontowej. Resort przewiduje w swoich prognozach, że w 2019 roku skorzysta z niej ok. 100 tys. osób. Pozostaje czekać aby przekonać się czy możliwość pomniejszenia zobowiązań podatkowych będzie miała realny wpływ na walkę z coraz większym zanieczyszczeniem powietrza.