Pod koniec czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy prądowej. W jej wyniku, istotnej zmianie uległy mechanizmy ochrony (m.in.) średnich i dużych przedsiębiorców przed podwyżkami cen energii elektrycznej w 2019 roku.

Utrzymanie zaniżonych stawek

Sytuacja w pierwszym półroczu 2019 roku, wydaje się być relatywnie prosta – wszyscy odbiorcy końcowi, którzy zostali objęci wzrostem cen od lipca 2018 r. uprawnieni są do uzyskania od swoich sprzedawców cen za energię elektryczną w wysokości obowiązującej w dniu 30 czerwca 2018 r. Z nieco bardziej złożoną sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do drugiego półrocza 2019 roku. Uprawnionymi do uzyskania niższych stawek za ten okres są m.in. mikro oraz mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców (pod warunkiem złożenia specjalnego oświadczenia swojemu sprzedawcy). Ustawa prądowa nie wymienia natomiast w tej grupie średnich i dużych przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że takie podmioty pozbawione są mechanizmów chroniących ich przed podwyżkami cen w drugiej połowie 2019 roku.

Wsparcie dla średnich i dużych przedsiębiorców

Instrumentem dedykowanym średnim i dużym przedsiębiorcom jest dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Jednak, nie wszyscy średni i duzi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego mechanizmu. Z możliwości otrzymania tej formy wsparcia wyłączeni są przedsiębiorcy wytwarzający przynajmniej jeden produkt z sektora lub podsektora energochłonnego wymienionego w tym przepisie, posiadający jednocześnie tytuł prawny do instalacji w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz eksploatujący tę instalację. Jednakże większość przedsiębiorców, którzy z powyższych względów nie będą mogli skorzystać z dofinansowania, będzie mogła skorzystać z innej formy wsparcia, przewidzianej przez projektowaną obecnie ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Uzyskanie dofinansowania wymaga złożenia wniosku do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wniosek będzie można składać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. pod rygorem utraty prawa do otrzymania dofinansowania. Zarządca Rozliczeń S.A. po pozytywnej weryfikacji wypłaci wnioskodawcy dofinansowanie najpóźniej w terminie 40 dni od dnia w którym wniosek otrzymał. Wniosek ten składany będzie w formie elektronicznej za okres pełnego kwartału kalendarzowego. Oznacza to, że pierwszy wniosek będzie mógł być złożony po zakończeniu III kwartału 2019 r. (lipiec – wrzesień), a drugi po zakończeniu IV kwartału (październik – grudzień). Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niemożliwe będzie złożenie wniosku przez pełnomocnika – przedsiębiorca będzie zmuszony zrobić to osobiście (jeżeli podpisującym jest spółka, pamiętać należy o zasadach prawidłowej reprezentacji spółki, zgodnie z KRS spółki). Obowiązek osobistego złożenia wniosku wynika z konieczności dołączenia do wniosku oświadczenia, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Charakter tego oświadczenia wyklucza złożenie go przez pełnomocnika, stąd cały wniosek musi być podpisany przez przedsiębiorcę osobiście.\

Wysokość dofinansowania odpowiadać będzie iloczynowi jednostkowej stawki dofinansowania i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Jednostkowa stawka dofinansowania określona jest w specjalnym obwieszczeniu Ministra Energii.

Dofinansowanie jako pomoc de minimis

Wysokość dofinansowania, które będzie można otrzymać podlegać będzie pewnym ograniczeniom. Dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenie kwotowe otrzymanej pomocy de minimis. Jedno przedsiębiorstwo, w okresie następujących po sobie trzech lat podatkowych, może otrzymać maksymalnie równowartość 200 000 EUR.

Przed złożeniem wniosku o wypłatę dofinansowania konieczna będzie zatem dokładna weryfikacja wysokości otrzymanej już pomocy de minimis w ostatnich trzech latach podatkowych. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na fakt, iż do wniosku o wypłatę kwoty dofinansowania, obowiązkowo dołącza się oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, które z kolei składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zatem w przypadku, gdy dojdzie do pomyłki co do treści oświadczenia, podpisujący będzie odpowiadał za przestępstwo na podstawie art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Podsumowanie

Podsumowując, aby uzyskać dofinansowanie do zakupionej energii elektrycznej w drugiej połowie 2019 r. w pierwszej kolejności należy.

  • ustalić zakres prowadzonej działalności pod kątem wytwarzania produktów z sektora lub podsektora energochłonnego,
  • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • zweryfikować wielkość otrzymanej w ciągu trzech ostatnich lat podatkowych pomocy de minimis,
  • złożyć odpowiedni wniosek do Zarządcy Rozliczeń, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

Szczególnie istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy jest dokładne zbadanie kwestii otrzymanej pomocy de minimis. Groźba pociągnięcia podpisującego wniosek do odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wymusza uprzednie podjęcie szeregu czynności kontrolnych w przedsiębiorstwie, a także innych przedsiębiorstwach z tej samej grupy kapitałowej, prowadzących do pełnej weryfikacji otrzymanej wcześniej pomocy de minimis.