Konflikty wspólników – lepiej zapobiegać niż leczyć, szczególnie w sądzie

Zarówno spółek osobowych (spółki: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne), jak i kapitałowych (spółki z o.o. i akcyjne), dotyczy ryzyko powstania sporu korporacyjnego. Podłożem takiego sporu może być w szczególności rozbieżność wizji poszczególnych wspólników lub akcjonariuszy co do:  dalszego rozwoju spółki, prawidłowości zarządzania nią, gospodarki finansowej, czy zasad i wysokości wypłat z majątku spółki na rzecz wspólników (lub akcjonariuszy). Niezależnie od...

Jak rozwiązywać spory w spółce z o.o.

Utworzenie spółki z o.o. wiąże się z osiągnięciem przez wspólników porozumienia co do celu gospodarczego, dla którego spółka jest zawiązywana oraz co do zasad prowadzenia tej działalności. Wyrazem tych ustaleń jest zawarta przez wspólników umowa spółki. Z upływem czasu może się jednak okazać, że poczynione na początku działalności spółki ustalenia wspólników wymagają modyfikacji. Ujawnić się mogą także rozbieżności w podejściu...