Istnienie konfliktu wspólników w spółce jest okolicznością niekorzystną dla spółki, jak i samym wspólników, dlatego też strony takiego sporu posiadają interes w jego jak najszybszym zakończeniu. Droga porozumienia stron stanowi niewątpliwie możliwość szybszego zakończenia sporu w porównaniu do rozstrzygnięcia sporu przez sąd powszechny lub polubowny.

Istnieje wiele możliwości polubownego rozwiązania konfliktów w spółce komandytowej, uwzględniających zarówno dojście do porozumienia bezpośrednio przez wspólników, jak i z udziałem osób trzecich – pełnomocników, doradców, mediatorów, a także sądu powszechnego lub polubownego. W przeciwieństwie do sporów handlowych (np. z kontrahentami), które często są przedmiotem rozstrzygnięć sądownictwa powszechnego i polubownego, spory korporacyjne – z udziałem wspólników lub osób zarządzających spółkami kapitałowymi – rzadziej są przedmiotem rozstrzygnięć sądów, między innymi z uwagi na niechęć ujawniania konfliktu w spółce „na zewnątrz”, a także brak możliwości szybkiego rozstrzygnięcia o racjach w konflikcie.

Porozumienie wspólników – szczególnie w pierwszym stadium konfliktu, gdy dotyczy on kwestii merytorycznych, np. związanych z prowadzeniem spraw spółki – może opierać się na uchwale lub umowie wspólników, w której ustalony zostanie sposób rozstrzygnięcia spornej kwestii. W przypadku braku odmiennych postanowień umowy spółki, w sprawach, które wymagają uchwały, ale nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki, niezbędna będzie jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki (zob. art. 42 ksh.). Natomiast jeżeli sporna kwestia przekracza zakres zwykłych czynności spółki, a umowa spółki nie stanowi inaczej, uchwała wspólników powinna zostać podjęta jednomyślnie przez wszystkich wspólników, w tym również komandytariuszy wyłączonych od prowadzenia spraw spółki (zob. art. 43 i art. 121 § 2 ksh ). Treść drugiego z tych przepisów należy interpretować tak, że komandytariusza nie posiadającego prawa prowadzenia spraw spółki można pozbawić w umowie spółki prawa wyrażania zgody na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki, natomiast za niedopuszczalne należałoby uznać przyznanie komandytariuszowi prawa prowadzenia spraw spółki z jednoczesnym pozbawieniem go prawa wyrażania zgody na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki.
W drodze porozumienia (zgody) wspólników można również doprowadzić do rozwiązania konfliktu, poprzez modyfikacje praw i obowiązków wspólników w spółce w drodze zmiany umowy spółki. Rozwiązanie to zakłada trwanie wspólnoty interesów i relacji między wspólnikami, która umożliwia wspólne prowadzenie działalności gospodarczej, po niezbędnych korektach.

W końcu, w drodze porozumienia wspólników można ustalić zasady wystąpienia jednego lub więcej wspólników ze spółki albo rozwiązania spółki, które również jest jednym ze sposobów zakończenia konfliktu wspólników. Zarówno zmiany osobowe, jak i rozwiązanie spółki wymaga co do zasady jednomyślnej uchwały wspólników.