Ostrzeżenie w KRS jako narzędzie w sporze wspólników

Ostrzeżenia są najczęściej kojarzone z księgami wieczystymi, gdzie ujawnia się na przykład informacje o ustanowionym przez sąd zakazie zbywania nieruchomości czy o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w KW z rzeczywistym stanem prawnym. Niedoceniana jest natomiast rola ostrzeżeń w innych publicznych rejestrach, w tym rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Powodem może być brak wyraźnej podstawy prawnej dla takich wpisów.

Wstrzymanie skuteczności zaskarżonej uchwały jako ratunek w sporze wspólników

Uchwały zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia spółki – nawet te sprzeczne z prawem – pozostają w mocy tak długo, aż nie zostaną wyeliminowane z obrotu prawnego na podstawie prawomocnego wyroku sądu (uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13). Ten, kto chce bronić spółkę przed skutkami wadliwej uchwały (np. członek zarządu lub wspólnik/akcjonariusz sprzeciwiający się uchwale),...

Skutki zajęcia udziałów w postępowaniu egzekucyjnym

W trakcie postępowania egzekucyjnego komornik może postanowić o zajęciu udziałów jakie dłużnik posiada w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokonanie takiej czynności prowadzi do istotnej zmiany praw wierzyciela, dłużnika oraz samej spółki. Świadomość tych zmian może w znacznym stopniu przyczynić się do skuteczniejszej realizacji swoich interesów, których pilnować trzeba często w atmosferze zaognionego konfliktu pomiędzy stronami, które często mają już za...

Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia się przez spółkę z „byłym” wspólnikiem i jakie są zasady spłaty?

Istnieje kilka możliwości odstąpienia od uczestnictwa wspólnika w spółce osobowej. W poniższym artykule przedstawimy, jakie możliwości mają w tym zakresie wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych, ze względu na analogiczny charakter stosowania kluczowych przepisów w tych rodzajach spółek. W pewnych przypadkach „wystąpienie” wspólnika łączy się z rozwiązaniem spółki i ustaniem jej bytu prawnego po przeprowadzeniu likwidacji. Inne, jak  zbycie ogółu...

Kiedy „wyjście” wspólnika ze spółki pomoże rozwiązać konflikt

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki wiąże się z możliwością występowania konfliktów między wspólnikami, których źródłem może być np. przekraczanie granic ryzyka ekonomicznego, relacje interpersonalne, czy odmienne wizje prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiot tych sporów jest uzależniony przede wszystkim od statusu wspólników w spółce (zakresu praw i obowiązków) i rodzaju spółki. Wspólnicy w spółkach osobowych mają odmienne prawa i obowiązki, a tym...

Postępowania sądowe w sprawach o rozwiązanie spółki komandytowej i wyłączenie wspólnika

Uprawnienie do żądania rozwiązania spółki i do wyłączenia wspólnika Przepisy art. 63 § 1 i 2 k.s.h. przyznają wspólnikom spółki jawnej odpowiednio: uprawnienie do wytoczenia powództwa o rozwiązanie spółki i prawo do żądania – w tym samym trybie (procesu) – wyłączenia wspólnika ze spółki. Wskazane uprawnienia nie mogą zostać wyłączone odmiennymi postanowieniami umowy spółki (powołane przepisy mają charakter bezwzględnie obowiązujący). Nie...

Wybrane metody rozwiązywania konfliktów w spółce

Wraz z upływem czasu i rozwojem spółki, powstać mogą rozbieżności zdań między wspólnikami i spory w szczególności wokół tego, czy spółka należycie realizuje swój cel. Wspólnicy mogą mieć różne wizje co do sposobu prowadzenia spraw spółki, czy też jej rozwoju. Warto wobec tego opracować mechanizmy, które zminimalizują ryzyko wystąpienia sporów oraz metody pozwalające na ich szybkie rozwiązanie. Wspomniane mechanizmy i...

Postępowanie sądowe w sprawie pozbawienia wspólnika prawa do reprezentacji

Przepis art. 30 § 2 k.s.h. przyznaje uprawnienie do wytoczenia powództwa o pozbawienie wspólnika spółki jawnej prawa do reprezentacji tej spółki. Przesłanką uwzględnienia powództwa przez sąd są „ważne powody”. Co istotne, na mocy art. 103 § 1 k.s.h. wskazany przepis ma odpowiednie zastosowanie do spółki komandytowej z uwagi na brak odrębnych regulacji w tytule II dziale III  k.s.h., dotyczącym tejże...

Sądowe dochodzenie roszczenia o wypłatę zysku w spółce jawnej lub komandytowej

Fundamentalnym uprawnieniem wspólników z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej, np. jawnej lub komandytowej, jest majątkowe prawo do zysku, które – jak się w większości przyjmuje – ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie można go wyłączyć w drodze umowy, szczególnie, jeżeli jednocześnie utrzymuje się obowiązek danego wspólnika do uczestniczenia w stratach spółki. Takie postanowienie zgodnie z art. 58 § 3 k.c....

Postępowanie zabezpieczające w sprawie odebrania wspólnikowi prawa do prowadzenia spraw spółki komandytowej

Zgodnie z art. 730 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej można żądać udzielenia zabezpieczenia, przy czym może to nastąpić jeszcze przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Oznacza to m.in., że w pozwie o odebranie wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki komandytowej (która to sprawa jest sprawą cywilną – gospodarczą), a nawet przed jego złożeniem, można domagać się udzielenia zabezpieczenia wspomnianego roszczenia...