W obliczu nowelizacji ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, znaczne wątpliwości budziła dotychczas kwestia powstania przychodu w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej, komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni wkładu pieniężnego.

Z literalnej treści art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, który stanowi, iż przychodami są w szczególności wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze, dało się wysnuć wniosek, że w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego po stronie wnoszącego powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W interpretacji ogólnej z 1 marca 2018 roku (nr DD6.8201.1.2018) Minister Finansów wyjaśnił pojawiające się wątpliwości, jednoznaczne wskazując, że „[…] art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie obejmuje swoim zakresem przypadków wnoszenia do spółki lub spółdzielni wkładów pieniężnych. A zatem wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni w dalszym ciągu nie powoduje powstania – po stronie podmiotu wnoszącego – przychodu”.

W związku z powyższym, Ci z Państwa, którzy do tej pory z uwagi na niejasne brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT wstrzymywali się z wniesieniem wkładu pieniężnego, mogą dokonać tej operacji bez obaw związanych z rozliczeniem podatku dochodowego z tego tytułu.